Dags att renovera i bostadsrättsföreningen?

Här kommer matnyttig information om underhåll av fasader, fönster och balkonger. Till dig som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening.

Eftersatt underhåll, läckande tak och dåligt ventilerade husgrunder kan leda till stora problem, som röta och mögel. Att inspektera regelbundet och underhålla när det behövs minskar risken att drabbas av obehagliga överraskningar och omfattande, oplanerade renoveringar. Kunskap och rätt åtgärder i rätt tid var den bästa metoden för att hålla hus friska och hålla nere kostnaderna för underhåll och reparationer när vår byggnadsfirma grundades i början av förra seklet. Det är det fortfarande.

 

FAQ, vanliga frågor om renovering

Det finns tec­ken att upp­märk­sam­ma – finns det spric­kor i fa­sa­den, mör­ka fläc­kar el­ler vita ut­fäll­ning­ar? Ser du rost el­ler loss­nar det bi­tar av be­tong el­ler te­gel? Hit­ta sva­ren här!

Läs mer »

Vårda era fönster

Alla föns­ter be­hö­ver inte by­tas, de kan re­no­ve­ras istäl­let. Hant­verks­mäs­si­ga föns­ter är bygg­da för att hål­la länge med rätt un­der­håll. Det är en god in­ve­ste­ring för framtiden.

Läs mer »

Tvätta föreningens fasad

En tvät­tad fa­sad är ren och snygg, miss­färg­ning­ar och på­väx­ter för­svin­ner och det syns att fas­tig­hets­ä­gar­na tar hand om fa­sa­den. Det är ett un­der­håll som dess­utom gör att du hål­ler koll på fa­sa­dens skick, och hjäl­per till att hit­ta ska­dor i tid. 

Läs mer »

Renovera fönster i bostadsrättsförening

Föns­ter ger fa­sa­den ka­rak­tär och kan vara fan­tas­tiskt vack­ra – men föns­ter ska ock­så vara funk­tio­nel­la. Ett föns­ter kan sän­ka må­nads­kost­na­der för upp­värm­ning och ven­ti­la­tion, ge dig en skö­na­re natt­sömn ge­nom att sän­ka bull­ret från ga­tan och dess­utom ge dig bätt­re inomhusklimat.

Läs mer »

Fasadrenovering för din bostadsrättsförening

En re­no­ve­ring av en fa­sad in­ne­bär att re­pa­re­ra stör­re ska­dor i yt­ma­te­ri­a­len, så­dant som inte går att fixa med lite un­der­håll. En re­no­ve­ring är ofta ett stort pro­jekt, och ab­so­lut nöd­vän­digt för att fas­tig­he­ten inte ska få stör­re pro­blem. Fa­sa­der har så oli­ka för­ut­sätt­ning­ar att det inte går att säga hur ofta de be­hö­ver re­no­ve­ras. Där­e­mot är det bra att in­spek­te­ra den åt­minsto­ne var fem­te år. 

Läs mer »

Fasadunderhåll för bostadsrättsföreningar

Fa­sa­den är hu­sets skyd­dan­de rust­ning. Ge­nom att re­gel­bun­det un­der­sö­ka skic­ket och åt­gär­da pro­blem på rätt sätt kan du mi­ni­me­ra ris­ker­na att drab­bas av obe­hag­li­ga överraskningar.

Läs mer »
Nockrenovering, Birkagatan

När behöver din BRF bygglov?

Byta föns­ter, måla om el­ler re­no­ve­ra fa­sa­den? Det finns till­fäl­len när en bo­stads­rätts­för­e­ning be­hö­ver bygg­lov, och det finns and­ra si­tu­a­tio­ner när det inte be­hövs. Tum­re­geln är en­kel: kom­mer ut­se­en­det att för­änd­ras? Ja, då krävs bygglov.

Läs mer »
Man med skyddshjälm byter tegelstenar i en fasad

Bra att tänka på vid fasadrenovering i en BRF

En fasa­d­re­no­ve­ring kan kän­nas som ett stort pro­jekt för en bo­stads­rätts­för­e­ning. Det kan vara svårt att veta var man ska bör­ja. Vi ger er tips på vad som är bra att kom­ma ihåg och ha med sig längs med vägen.

Läs mer »
balkong underifrån

Balkongrenovering i bostadsrättsförening

Bal­kong­er har kor­ta­re livs­längd än själ­va hu­set, där­för är det vik­tigt att re­gel­bun­det be­sik­ti­ga skic­ket för att se om en re­no­ve­ring be­hövs. Bal­kong­ers kon­struk­tion har för­änd­rats ge­nom ti­der­na och det finns oli­ka svag­he­ter be­ro­en­de på ma­te­ri­al och kon­struk­tion. Det är inte all­tid ska­dor är syn­li­ga för en lek­man, men det finns vis­sa de­tal­jer som man kan vara ex­tra upp­märk­sam på.

Läs mer »

Riktigt hantverk lönar sig.

Vi på bygg­nads­fir­man O.A. To­bi­a­son i Gö­te­borg kan allt om re­no­ve­ring och fa­sa­der, och vårt sys­ter­fö­re­tag Kåll­torps Glas­mäs­te­ri fo­ku­se­rar på föns­ter­re­no­ve­ring­ar och tidsen­lig pro­duk­tion. Vårt spe­ci­al­om­rå­de är att om­sorgs­fullt ut­fö­ra fasa­d­re­no­ve­ring­ar på kul­tur­fas­tig­he­ter och bo­stads­rätts­för­e­ning­ar i Göteborg.

Fasadrenoveringar för bostadsrättsföreningar i Göteborg

Fa­sa­den är ett skydd för hela fas­tig­he­ten, och det känns som att de kan hål­la i en evig­het. Men rik­tigt så är det inte. Då och då be­hö­ver även er bo­stads­rätts­för­e­ning re­no­ve­ra, måla el­ler byta fa­sa­den. Görs inte en fasa­d­re­no­ve­ring i tid kan det in­ne­bä­ra att både stör­re och dy­ra­re pro­blem vän­tar runt hörnet.

Hållbar renovering och byggnadsvård

Vi sam­ar­be­tar tätt med Kåll­torps Glas­mäs­te­ri som bland an­nat är ex­per­ter på lju­di­so­le­ring och bätt­re ener­gi­vär­de utan att byta föns­ter. Till ex­em­pel kan de an­pas­sa och mon­te­ra iso­lerglas i be­fint­li­ga bå­gar. För­u­tom Kåll­torps Glas­mäs­te­ri har vi ett nära nät­verk i Gö­te­borgs­om­rå­det av plåtsla­ga­re, an­tik­va­ri­er, ar­ki­tek­ter och alla som be­hövs för att ta sig an uni­ka projekt.

Erfarna entreprenörer och kunniga hantverkare

Grun­den till vår bygg­nads­fir­ma la­des för mer än 110 år se­dan och vi tän­ker fort­sät­ta i minst lika många år. Du har sä­kert sett vår log­ga lite här och var på fa­sa­der och bygg­nads­ställ­ning­ar i och kring Gö­te­borg. Vår per­so­nal­styr­ka be­står av ett hund­ra­tal av bran­schens kun­ni­gas­te hant­ver­ka­re. Där­för är vi lika be­kvä­ma med att re­stau­re­ra kul­tur­fas­tig­he­ter som med att rät­ta till kli­mat­skyd­det på ett 90-talsbygge.

Det finns många ska­dor som går att in­spek­te­ra själv och med ett va­ket öga går det att se för­änd­ring­ar i fa­sa­den. Alla bo­stads­rätts­för­e­ning­ar och fas­tig­hets­ä­ga­re bör hål­la koll på sina fa­sa­der, men många tec­ken är svå­ra för en lek­man att hit­ta. Om vi får veta bygg­nads­stil, upp­fö­ran­deår och var i Gö­te­borg en BRF el­ler fas­tig­het lig­ger kan vi ofta på för­hand säga vad som bör in­spek­te­ras ex­tra noga.

Totalansvar och välplanerade renoveringar

O.A. To­bi­a­son är en to­ta­lent­re­pre­nad, och vi är vana att vid to­tal­an­svar för pro­jekt, in­klu­si­ve kon­sul­ta­tion och sam­ord­nings­an­svar. När din bo­stads­rätts­för­e­ning ar­be­tar med oss har ni kon­takt med nå­gon av våra er­far­na pro­jekt­le­da­re som finns till hands hela vägen. Vi är ald­rig långt bor­ta ef­tersom vi stän­digt ar­be­tar med att re­no­ve­ra hus, föns­ter och fa­sa­der hos oli­ka bo­stads­rätts­för­e­ning­ar i Gö­te­borg . Med vår er­fa­ren­het vet vi ock­så hur ar­be­tet ska läg­gas upp för att mi­ni­me­ra in­ver­kan på bo­en­de­mil­jön och pla­ne­ra så att ar­be­tet går så snabbt och smi­digt som möjligt.

Fasadrenovering i BRF

Om din bo­stads­rätts­för­e­ning vill ha hjälp kan vi kom­ma till er och in­spek­te­ra fa­sa­den, helt kost­nads­fritt. Du el­ler sty­rel­sen kan en­kelt höra av er till oss via vår tjänst Fa­sad­kol­len. Om bo­stads­rätts­för­e­ning­ens fas­tig­het har någ­ra ska­dor el­ler an­nat som be­hö­ver re­no­ve­ras ska­par vi en åt­gärds­plan till­sam­mans med er. Här kan du läsa mer om för­de­lar­na med Fa­sad­kol­len och vad som in­går i vår in­ven­te­ring av fas­tig­he­ten.

På O.A. To­bi­a­son ar­be­tar vi med bygg­nads­vård och håll­bar­het. Med un­der­håll och re­no­ve­ring blir fas­tig­he­ter­na mer be­stän­di­ga – utan att det be­hö­ver på­ver­ka bygg­na­dens ori­gi­nalut­fö­ran­de. När vi tar oss an en fas­tig­het gör vi det med kun­skap, skick­lig­het och med lång er­fa­ren­het i bran­schen. Vi be­va­rar själ och hjär­ta, men ock­så funk­tion och ge­nom­ar­be­tad ar­ki­tek­tur som vi har i Gö­te­borgs stadsbild.

Trasiga tegelstenar och vittrande fog

Te­gel är ett ma­te­ri­al som an­vänds i många oli­ka bygg­nads­sti­lar och år­tal. På fas­tig­he­ter från för­ra se­kel­skif­tet och bör­jan av 1900-ta­let är det van­ligt att vi by­ter en­sta­ka te­gel­ste­nar och fog. Ofta be­ror re­no­ve­rings­be­ho­vet på att un­der­hål­let va­rit brist­fäl­ligt el­ler fel­ak­tigt. Det kan till ex­em­pel vara fel ma­te­ri­al el­ler me­to­der som an­vänts. Så kan det vara hos både bo­stads­rätts­för­e­ning­ar, stör­re och mind­re fas­tig­hets­ä­ga­re och flerfamiljshus.

Te­gel­fa­sa­der är tå­li­ga men de kan be­hö­va un­der­hål­las, sär­skilt ut­satt för ti­dens tand är fo­gar­na. När fo­gar­na tap­par sin för­må­ga att hål­la fukt ute el­ler slu­tar “an­das” är där­för ett fog­byte på sin plats. Att byta fog är en van­lig sorts re­no­ve­rings­ar­be­te som vi ut­fört hos många bo­stads­rätts­för­e­ning­ar i Göteborg.

Fog­by­ten går till så att vi frä­ser bort gam­mal fog och läg­ger dit nytt bruk. Vil­ka ma­te­ri­al som läm­par sig bäst be­ror på när hu­set upp­för­des och vil­ka åt­gär­der som vid­ta­gits med fa­sa­den se­dan dess. Vi by­ter ock­så ut tra­si­ga te­gel­ste­nar och er­sät­ter dem med nya, hög­kva­li­ta­ti­va te­gel­ste­nar av sam­ma ka­rak­tär som de ursprungliga.

Vack­ra föns­ter på Nordhemsgatan

Hydrauliskt kalkbruk

Vi an­vän­der gär­na hyd­rau­liskt kalk­bruk, ex­em­pel­vis på se­kel­skif­tes­hu­set på Nord­hems­ga­tan i Gö­te­borg vi ny­li­gen re­no­ve­ra­de. Det är mil­jö­vän­ligt och har hög håll­fast­het. Dess­utom är det ett kalk­bruk som an­vänts i ori­gi­nalut­fö­ran­de av fas­tig­he­ten. Hyd­rau­liskt kalk­bruk är mju­ka­re än en “mo­dern” fog­mas­sa som har en hög­re ce­menthalt. En mju­ka­re fog blir mer följ­sam och kan åld­ras med hu­set och dess rö­rel­ser. Utan till­sats­me­del som ce­ment, gips el­ler fly­gas­ka får bru­ket istäl­let sina hyd­rau­lis­ka egen­ska­per från de na­tur­li­ga si­li­kat som finns i kalk­ste­nen. På så sätt får fa­sa­den ock­så en god för­må­ga att släp­pa ut fukt vil­ket mins­kar ris­ken för fukt­ska­dor. Fa­sa­den an­das på sam­ma sätt som ett bra skalplagg.

Även nyare fasader behöver underhåll

Fas­tig­he­ter bygg­da runt 1980-ta­let kan råka ut för frost­spräng­ning­ar i teg­let. Det är ett van­ligt pro­blem för det gul­bors­ta­de te­gel som finns i många bo­stads­om­rå­den och bo­stads­rätts­för­e­ning­ar i Gö­te­borg. På grund av den höga ef­ter­frå­gan och bygg­tak­ten på den ti­den skul­le det le­ve­re­ras sto­ra vo­ly­mer te­gel. Men vo­ly­mer­na blev så sto­ra att bru­ken inte hann med att le­ve­re­ra till­räck­ligt hög kva­li­tet. Fa­sa­der­na kan där­för be­stå av ömsom hög­kva­li­ta­tivt te­gel, och ömsom sämre.

Det be­ty­der dessvär­re att en fas­tig­het inte be­hö­ver vara 150 år för att vara i be­hov av re­no­ve­ring, ex­em­pel­vis trä­hus där man inte tvät­tat el­ler må­lat fa­sa­der­na regelbundet.

Det finns många fas­tig­he­ter och bo­stads­rätts­för­e­ning­ar i Stor­gö­te­borg som skul­le be­hö­va vår­das och stär­kas upp. Oli­ka tids­pe­ri­o­der har haft oli­ka bygg­nads­tek­ni­ker, men även and­ra om­stän­dig­he­ter som upp­kom­mit un­der åren spe­lar in. Ett ex­em­pel är ener­gikri­ser­na på 70- och 80-ta­let som gjor­de att många bo­stads­rätts­för­e­ning­ar tä­ta­de el­ler tilläggs­i­so­le­ra­de sina fas­tig­he­ter på sätt som kan vara di­rekt skad­ligt för hu­sen. På 90- och 00-ta­let bygg­des många hus med put­sad fa­sad. Det var ofta en en­stegs­tä­tad fa­sad som släp­per in fukt ge­nom putsen.

Bor man i ett så­dant hus där fa­sa­den inte är åt­gär­dad bör man pla­ne­ra för att byta fasad.

Verblendertegel, mexi och formsten

Det finns en mängd oli­ka sor­ters te­gel och te­gel­lik­nan­de ma­te­ri­al. Mex­ite­gel är till ex­em­pel en känd tids­mar­kör. En mind­re väl­känd sort är ver­b­len­derte­gel. Den är van­lig i äld­re hus, som i ex­em­pel­vis Lin­nésta­den i Gö­te­borg. Ver­b­len­derte­gel är tys­ka, och på svens­ka kal­las det ofta för­blän­derte­gel. Det är en sorts te­gel som bör­ja­de ma­skin­till­ver­kas un­der slu­tet av 1800-ta­let, ut­rus­tat med en slit­stark yta som på­min­ner om klinker.

Forms­ten är ock­så van­ligt i äld­re fa­sa­der och an­vänds för att ska­pa vack­ra möns­ter, ut­smyck­ning­ar och va­ri­a­tio­ner i fa­sa­den. På en fa­sad vi re­no­ve­ra­de i Gö­te­borg an­vän­des hela 16 oli­ka ty­per av forms­ten. Det är ovan­ligt många. De oli­ka ste­nar­na satt i valv ovan­för fönst­ren, i mid­je­lis­ter, i tak­fot, soc­keln och så vidare.

När vi re­no­ve­rar och re­stau­re­rar fa­sa­der­na hos en BRF el­ler fas­tig­hets­ä­ga­re kan vi spe­ci­al­be­stäl­la te­gel och forms­ten från Tyskland. Van­ligt te­gel pro­du­ce­ras och bränns hela ti­den, men äld­re, spe­ci­al­be­ställt te­gel kan ta tid. Det är dock någon­ting vi har med i be­räk­ning­en i våra re­no­ve­ring­ar och kan pla­ne­ra vårt ar­be­te därefter.

Spritputs, finputs och säckskurning

Puts är ett van­ligt fö­re­kom­man­de yt­skikt och kan ha va­ri­e­ran­de ut­se­en­de be­ro­en­de på hur grov­kor­nig bal­last som blan­dats i bru­ket. Det finns den grov­kor­ni­ga sprit­put­sen som vi an­vän­de på Nord­hems­ga­tan 44, och den slä­ta tunn­put­sen som du kan hit­ta på in­ner­går­den på Söd­ra Larm­ga­tan. En an­nan yt­fin­nish är säcksku­rad puts som du kan få till med hjälp av en van­lig ju­te­säck. Den tek­ni­ken an­vän­de vi ny­li­gen på Batterigatan.

Att lyc­kas med en fin­put­sad och slät vägg är inte helt en­kelt och krä­ver myc­ket vana. Tryc­ker man på put­sen för hårt blir det gro­par, men utan till­räck­ligt tryck ska­pas istäl­let blank­fläc­kar. Jäm­fört med en te­gel­re­no­ve­ring är en puts­vägg mer fin­lir. I so­lens släp­ljus syns mins­ta miss­tag på en stor put­sad yta.

Låter väggen ihålig?

Lå­ter ”bom” be­kant? Bom är luft bakom till ex­em­pel ka­kel el­ler puts. Det kän­ner man ige­nom ge­nom att knac­ka på ma­te­ri­a­let. Lå­ter det ihå­ligt? Ja då finns det med störs­ta san­no­lik­het luft där­bakom, och då sit­ter ma­te­ri­al inte fast ordentligt.

Kanel på golvet – hussvamp i väggarna

För att äkta hus­svamp ska tri­vas krävs tre för­ut­sätt­ning­ar: trä, fukt och kalk. Det är för­ut­sätt­ning­ar som det finns gott om i Gö­te­borg, både i in­nersta­dens fas­tig­he­ter och stads­de­lar­nas bo­stads­rätts­för­e­ning­ar. Men bara för att för­ut­sätt­ning­ar­na finns, be­hö­ver inte hus­svamp ha bli­vit ett pro­blem. Än. Hus­svamp finns näm­li­gen la­tent i de fles­ta trä­hus och vän­tar på att mil­jön ska bli gynn­sam. När det­ta sker kan den ex­plo­de­ra och snabbt spri­da sig. I en fuk­tig mil­jö med en tem­pe­ra­tur på ca 20 gra­der kan den växa upp till 5–6 mm per dygn. Men det kan vara svårt att upp­täc­ka hus­svamp, den hål­ler sig dold un­der golv el­ler lis­ter. När den kom­mer ut i lju­set bil­das ett brunt spor­pul­ver som kan se ut som ka­nel på gol­vet. Att sa­ne­ra hus­svamp är ofta ett stort ar­be­te som mås­te ge­nom­fö­ras or­dent­ligt, och då be­hö­ver bjälk­la­gen re­no­ve­ras. Men i de all­ra fles­ta fall går det att åter­stäl­la bo­stads­rätts­för­e­ning­ens fas­tig­het till sam­ma skick som innan.

Bjälklag, tegelbjälkar och pelare

Bä­ran­de de­lar i bygg­na­der och fa­sa­der krä­ver ex­tra nog­grann­het och kun­nan­de för att re­no­ve­ra el­ler byta. Det gäl­ler till ex­em­pel bjälk­lag, som of­tast be­står av trä även i hus av sten el­ler med put­sa­de el­ler teg­la­de fa­sa­der. Om de ut­sätts för röta så kan det i värs­ta fall be­hö­vas be­tyd­ligt mer om­fat­tan­de åt­gär­der än en re­no­ve­ring. Det­sam­ma gäl­ler tunga te­gel­pe­la­re el­ler fa­sad­sek­tio­ner som ibland kan vila för tungt på en för svag punkt.

Takbjälklag före och efter renovering – hela sektioner är ersatta
Byte av röt­ska­da­de golv­bjäl­kar i Lin­nésta­den i Göteborg
Tillfällig stålkonstruktion under sektion av tegelfasad
Till­fäl­lig stål­kon­struk­tion som vi byggt för att av­las­ta en fem vå­ning­ar hög te­gel­pe­la­re me­dan vi re­no­ve­rar stom­men bakom.

Innergårdar för trivsel och gemenskap i BRF:en

Många bo­stads­rätts­för­e­ning­ar har hus med på­kos­ta­de fa­sa­der ut mot ga­tan och ett enkla­re ut­fö­ran­de mot in­ner­går­den. I syn­ner­het äld­re hus där fa­sa­den är klädd med forms­ten, pi­last­rar och or­na­men­tik. Idag är dock in­ner­går­den minst lika vik­tig för de bo­en­de. Det har vi märkt att bo­stads­rätts­för­e­ning­ar i Gö­te­borg har upp­täckt. En väl om­hän­der­ta­gen in­ner­gård kan göra en BRF mer ef­ter­trak­tad, och triv­seln för de bo­en­de kan på­ver­kas mar­kant. Det ger i sin tur ett hög­re vär­de på lä­gen­he­ter­na i bo­stads­rätts­för­e­ning­en. Men vad har ni un­der er in­ner­gård? Utan att vi tän­ker på det vi­lar många in­ner­går­dar på an­nat än bara själ­va jor­den, många gång­er kan det till ex­em­pel fin­nas par­ke­rings­hus där un­der. Inte minst är det van­ligt för in­ner­går­dar hos bo­stads­rätts­för­e­ning­ar i, och om­kring, Gö­te­borg. Där finns ock­så bjälk­lag som ock­så be­hö­ver ses över emel­lanåt – fram­för allt om fas­tig­he­ten ska re­no­ve­ras el­ler om nå­gon sorts byg­ge ska upp­fö­ras på innergården.

Balkonger åldras snabbare än fasader

Någ­ra fak­to­rer som har en av­gö­ran­de be­ty­del­se för bal­kong­ens håll­fast­het är hur den har kon­stru­e­rats. Vis­sa kon­struk­tio­ner är bätt­re än and­ra men i vis­sa fall kan man vara tvung­en att gju­ta ny be­tong och åter­ska­pa bal­kong­en från grunden.

Att man i en bo­stads­rätts­för­e­ning upp­täc­ker be­tong som flag­nar el­ler har spric­kor är van­ligt. Or­sa­ker­na är många och de kan upp­kom­ma före, un­der el­ler ef­ter härd­ning. En av de störs­ta ris­ker­na som spric­kor med­för är rost­spräng­ning. Det in­ne­bär att vat­ten el­ler fukt träng­er in i be­tong­en och kom­mer i kon­takt med ar­me­ring­en som ros­tar. När ar­me­rings­jär­nen bör­jar ros­ta ex­pan­de­rar de och spräng­er i betongen.

Väl­håll­na och, vid be­hov, re­no­ve­ra­de bal­kong­er är en själv­klar­het för BRF:er som må­nar om sä­ker­het och trygg­het för de boende.

Fönster – byta eller bevara?

Vid föns­ter­by­ten el­ler re­no­ve­ring­ar av föns­ter sam­ar­be­tar vi ofta med vårt sys­ter­fö­re­tag Kåll­torps glas­mäs­te­ri. För många bo­stads­rätts­för­e­ning­ar kan ett byte av föns­ter vara den bäs­ta lös­ning­en, men ofta är det ett stort vär­de i att re­no­ve­ra äld­re föns­ter som kanske inte bli­vit kit­ta­de, tvät­ta­de el­ler må­la­de på rätt sätt. El­ler föns­ter med då­li­ga tätningslister.

Trä­et i kar­mar och bå­gar är håll­bart, och ett mun­blåst glas i ett spröj­sat föns­ter bry­ter sol­lju­set på ett svårsla­get sätt. Det går att re­no­ve­ra gam­la föns­ter och göra dem både mer ener­gi­snå­la och sän­ka bul­ler­ni­vå­er utan att på­ver­ka ut­se­en­det. Till­sam­mans har vi hjälpt många bo­stads­rätts­för­e­ning­ar med re­no­ve­ring av fa­sa­der och föns­ter i Göteborg.
Ett stort ar­be­te vi ge­nom­för­de till­sam­mans med Kåll­torps Glas­mäs­te­ri var fa­sad- och föns­ter­re­no­ve­ring­en på Berzeliigatan/​Södra vägen, mitt i cen­tra­la Göteborg.

De fan­tas­tis­ka föns­ter­bå­gar­na i teak hade inte bli­vit kor­rekt un­der­håll­na, men Kåll­torps Glas­mäs­te­ri kun­de re­no­ve­ra dem ändå. Den teak som an­vän­des kring 50- och 60-ta­let har en fan­tas­tisk kva­li­tet, myc­ket bätt­re än de som görs idag. Idag är fönst­ren på Ber­ze­li­i­ga­tan re­no­ve­ra­de och väl­må­en­de, och den rena, ol­ja­de tea­ken pas­sar så väl ihop med fas­tig­he­tens karaktär.

Vid be­hov kan Kåll­torps Glas­mäs­te­ri re­no­ve­ra ett prov­föns­ter åt er bo­stads­rätts­för­e­ning för att ni ska kun­na ta ett väl­grun­dat be­slut som känns tryggt för alla i föreningen.

När vi sam­ar­be­tar med and­ra ent­re­pre­nö­rer, som ställ­nings­byg­ga­re, tak­läg­ga­re, plåtsla­ga­re el­ler föns­tersnic­ka­re tar vi an­sva­ret för sam­ord­ning­en så att bo­stads­rätts­för­e­ning­en bara be­hö­ver en sam­tals­part­ner i byggprocessen.

Med Fasadkollen kan vi hjälpa din BRF

Vi på O.A. To­bi­a­son är spe­ci­a­lis­ter på fa­sa­der och re­no­ve­ring­ar, vi job­bar med det var­je dag – i alla vä­der. Vi ar­be­tar med små och sto­ra fas­tig­hets­ä­ga­re och bo­stads­rätts­för­e­ning­ar runt om i Göteborg.

En spric­ka i pus­ten, fog­mas­sa som smu­lar sön­der, rost­fläc­kar på bal­kong­en el­ler fukt­fläc­kar vid fönst­ren är tec­ken på att du el­ler din bo­stads­rätts­för­e­ning be­hö­ver be­sik­ti­ga fa­sa­den. Med vår kun­skap kan vi göra en be­döm­ning och be­rät­ta mer hur skic­ket är på er bo­stads­rätts­för­e­nings fa­sad. Vi på O.A. To­bi­a­son är ex­per­ter på det här – vi kom­mer till och med gär­na ut och grans­kar din fa­sad i helt utan kost­nad i Gö­te­borgs­re­gi­o­nen. Tes­ta vår tjänst Fasadkollen!

Ring, skic­ka ett mail el­ler fyll i vårt for­mu­lär här på hem­si­dan om ni är in­tres­se­ra­de av att få bätt­re koll på er fa­sad.