Balkongrenovering i bostadsrättsförening

Balkonger har kortare livslängd än själva huset, därför är det viktigt att regelbundet besiktiga skicket för att se om en renovering behövs. Balkongers konstruktion har förändrats genom tiderna och det finns olika svagheter beroende på material och konstruktion. Det är inte alltid skador är synliga för en lekman, men det finns vissa detaljer som man kan vara extra uppmärksam på.

1 juli 2020 •

En bal­kong fyl­ler ofta en vik­tig funk­tion för de bo­en­de. Dels ger den ett ex­tra rum i hem­met och ett en­kelt sätt att kom­ma ut­om­hus, dels kan bal­kong­en vara en este­tisk de­talj till fa­sa­den. Dess­utom kan en bal­kong öka vär­det på lä­gen­he­ter­na i en bo­stads­rätts­för­e­ning.

Inspektera regelbundet

När bal­kong­er­na är om­kring 30 år gam­la bör de bör­ja be­sik­ti­gas på re­gel­bun­den ba­sis. Det som är vik­ti­gast att un­der­sö­ka är tec­ken på fukt och rost. Se ef­ter om fär­gen bör­jat flag­na på be­tong­en, och om be­tong­en har bör­jat spric­ka el­ler vitt­ra. Det syns lät­tast i fram­kan­ten och i hörn, där ibland de­lar av ar­me­rings­jär­nen bli­vit syn­li­ga. När fukt träng­er in i be­tong­en kan ar­me­rings­jär­nen bör­ja ros­ta in­i­från, vil­ket le­der till att ar­me­ring­ens håll­bar­het för­säm­ras på sikt i och med rost­spräng­ning av be­tong­en. När ros­ten ex­pan­de­rar bör­jar be­tong­en gå sön­der, vil­ket kan leda till att be­tong­bi­tar loss­nar och ram­lar ned. Det på­ver­kar säl­lan bä­rig­he­ten till en bör­jan, men om de­lar loss­nar bör du se till att det åt­gär­das så snart som möj­ligt. Fal­lan­de bi­tar kan ut­gö­ra en fara för för­bi­pas­se­ran­de, och med ti­den kom­mer även håll­fast­he­ten på hela bal­kong­en att försvagas.

Balkongens svaga punkter

Be­tong­en kan även drab­bas av frost­spräng­ning­ar om det trängt in vat­ten som se­dan fry­ser. En an­nan svag punkt på bal­kong­er är där räc­ket mö­ter be­tong­plat­tan. Un­der­sök om bal­kon­gräc­ket har bör­jat rosta.

Loftgångar är också balkonger

Trots att man kanske inte tän­ker på det är loft­gång­ar ock­så en slags bal­kong­er. De är ofta kon­stru­e­ra­de på sam­ma sätt och har sam­ma sva­ga punk­ter. Loft­gång­ar som går längs med huskrop­pen och le­der fram till hem­men i ett fler­fa­miljs­hus be­las­tas dag­li­gen, oav­sett års­tid och vä­der­lek. En bal­kong som är i då­lig skick skul­le en bo­en­de kun­na låta bli att gå ut på, men en loft­gång pre­cis ut­an­för yt­ter­dör­ren kom­mer be­las­tas be­las­tas oav­sett skick. Där­för är det vik­tigt at kom­ma ihåg att tit­ta när­ma­re även på dem.

Tecken på att balkongen behöver renoveras:

  • Be­tong­plat­tan har bör­jat spric­ka, vitt­ra och smula
  • Bi­tar kan lossna
  • Fär­gen på be­tong­en har bör­jat flaga
  • Du kan se ar­me­rings­jär­nen i konstruktionen
  • Bal­kon­gräc­ket är rostigt

Bal­kong­er ut­sätts för ett na­tur­ligt sli­tage över åren och kan be­hö­va re­no­ve­ras även om det inte finns syn­li­ga skador.

Vi på O.A To­bi­a­son har ge­di­gen er­fa­ren­het av att både re­stau­re­ra, åter­stäl­la och re­no­ve­ra be­fint­li­ga bal­kong­er, bjälk­lag och räc­ken. Vi mon­te­rar även nya bal­kong­er som på ett snyggt sätt lyf­ter fa­sa­de och ger ett stort mer­vär­de till de bo­en­de. Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]