Vår historia

O.A. Tobiason förenar beprövad byggnadskonst med modern teknik. I över 100 år har vi fört vidare ett hantverkskunnande och hjälpt till att bevara ett kulturarv. Med branschens kunnigaste hantverkare och experter på fasadrenoveringar är vi lika bekväma med att restaurera kulturfastigheter som med att rätta till ett 90-talsbygge. Det är solid kvalitet och hantverkskärlek, från bjälklaget hela vägen ut till fasaden.

 

Bygg­mäs­ta­re Oskar Al­bert To­bi­a­son grun­da­de Bygg­nads­fir­man O.A. To­bi­a­son AB 1907. Idag, mer än 110 år se­na­re, är Bygg­nads­fir­man O.A. To­bi­a­son AB ett vi­talt och mo­dernt fö­re­tag som kom­bi­ne­rar gam­mal till­för­lit­lig kun­skap med nya ar­bets­sätt. Vi är stol­ta över vår fö­re­tags­struk­tur som sät­ter rik­ti­ga hant­ver­ka­re och hant­verks­kun­nan­det främst. Vår vi­sion och dag­li­ga strä­van är att för­bli bran­schens mest kun­ni­ga fö­re­tag, som kom­bi­ne­rar be­prö­vad bygg­nads­tek­nik med mo­dern kun­skap och har am­bi­tio­nen att bli Sve­ri­ges mest upp­skat­ta­de ar­bets­gi­va­re för de yr­kes­grup­per vi efterfrågar.

Att tänka nytt i byggbranschen

Un­der de se­nas­te åren har vi ar­be­tat fram en platt or­ga­ni­sa­tions­struk­tur som är unik för ett fö­re­tag av vår stor­lek i bygg­bran­schen. Vi tror att bran­schens tra­di­tio­nel­la hi­e­rar­ki, där myc­ket ofta är ”nå­gon an­nans” an­svar, le­der till in­ef­fek­tivt ar­be­te och ett säm­re re­sul­tat för kun­den. Det är ock­så svå­ra­re att för­med­la kun­skap i en strikt hi­e­rar­ki och spe­ci­ellt unga hant­ver­ka­re lär sig of­ta­re att ”bara föl­ja or­der” sna­ra­re än att göra sitt ab­so­lut bäs­ta och lära sig nya färdigheter.

Vår lös­ning på det här pro­ble­met blev att föra led­ning­en när­ma­re verk­sam­he­ten ute i pro­jek­ten. Vår led­ning, vår ad­mi­nist­ra­ti­va per­so­nal, och inte minst våra pro­jekt­le­da­re spen­de­rar myc­ket tid ute i fält. Pro­jekt­le­dar­na mö­ter både ar­bets­le­da­re, hant­ver­ka­re och kun­den på ar­bets­plat­sen och är all­tid nära var­je pro­cess och si­tu­a­tion un­der pro­jek­tets gång. Ar­bets­le­da­re och pro­jekt­le­da­re ar­be­tar tätt som ett par och lö­ser var­dag­li­ga pro­blem till­sam­mans med hantverkarna.

Vi tog ock­så ett nytt grepp i syn­sät­tet på hant­ver­kar­na, vår vik­ti­gas­te re­surs. Vi väx­la­de upp vår re­kry­te­ring i jakt på bran­schens bäs­ta hant­ver­ka­re, och se­dan be­stäm­de vi oss helt en­kelt för att lita på dem.

På O.A. To­bi­a­son har var­je hant­ver­ka­re fri­he­ten att till­sam­mans med ar­bets­le­da­re och pro­jekt­le­da­re be­stäm­ma bäs­ta möj­li­ga lös­ning för sina upp­gif­ter. Med en plat­ta­re or­ga­ni­sa­tion har det va­rit enkla­re för oss att kom­mu­ni­ce­ra an­svar hela vägen ut till var­je hant­ver­ka­re. När både ar­bets­le­da­re och pro­jekt­le­da­re är på plats får var­je per­son stå för re­sul­ta­tet av sitt ar­be­te. Det­ta blev vår lös­ning på fri­het un­der an­svar i praktiken.

Vi väx­er snabbt och hos oss finns det ut­rym­me att växa. Hos oss har var­je an­ställd möj­lig­het att ut­veck­las och gå vi­da­re till nya ut­ma­ning­ar inom fö­re­ta­get. Vi vet att den prak­tis­ka er­fa­ren­het som hant­ver­ka­re be­sit­ter är en ovär­der­lig till­gång i rol­len som ar­bets­le­da­re el­ler projektledare.

Re­sul­ta­tet av vår fi­lo­so­fi har bli­vit en or­ga­ni­sa­tion som lär sig myc­ket snab­ba­re, le­ve­re­rar ex­cep­tio­nellt hant­verk till kun­der­na, och ett stort gäng gla­da hant­ver­ka­re som äls­kar sina jobb och stan­nar länge.