Vackra fönster på Nordhemsgatan

Vårda era fönster

Alla fönster behöver inte bytas, de kan renoveras istället. Hantverksmässiga fönster är byggda för att hålla länge med rätt underhåll. Det är en god investering för framtiden.

7 juli 2020 •

Oav­sett vil­ken sorts föns­ter som sit­ter i fas­tig­he­ten, och oav­sett när de sat­tes in är det vik­tigt att vara upp­märk­sam på ti­di­ga tec­ken på un­der­hålls­be­hov. Bara för att ett föns­ter är gam­malt be­ty­der det inte att det är då­ligt. Tvärtom. Många äld­re föns­ter kan vara i myc­ket gott skick – men de be­hö­ver vår­das. Ett äld­re föns­ter har gi­vet­vis bli­vit ut­satt för et na­tur­ligt sli­tage un­der läng­re tid, men ef­tersom äld­re föns­ter ofta är till­ver­ka­de med bätt­re vir­ke och ma­te­ri­al är de ofta mer håll­ba­ra. Ett ny­a­re föns­ter, från till ex­em­pel 80-ta­let, kan vara i säm­re skick än ett som är 100 år gam­malt. Men om du hål­ler koll och in­spek­te­rar fönst­ren re­gel­bun­det kan du upp­täc­ka ska­van­ker i tid vil­ket gör att re­no­ve­ring­ar blir mind­re kost­sam­ma och tidskrävande.

Föns­ter med bå­gar av trä går of­tast att re­no­ve­ra. Om de istäl­let är gjor­da av plast, me­tall el­ler alu­mi­ni­um är re­no­ve­rings­möj­lig­he­ter­na an­norlun­da, och fönst­ren kan istäl­let be­hö­va by­tas ut. Dock mår alla föns­ter bra av att hål­las ef­ter och skö­tas om.

Tecken på att underhåll behövs

  • Kitt som släp­per från glas och föns­ter­bå­gar. Ofta kan det räc­ka att kom­plet­te­ra kit­tet och bättringsmåla.
  • Imma el­ler fukt mel­lan gla­sen. Det­ta in­ne­bär ofta att nå­got är fel med cir­ku­la­tio­nen mel­lan gla­sen. På alu­mi­ni­um­föns­ter av två- el­ler treglas­typ, som ofta är gas­fyll­da och allt­så ska vara täta, kan det be­ty­da att nå­got är tra­sigt och luft kom­mer in. På äld­re tvåg­las­föns­ter skall luft cir­ku­le­ra mel­lan fönst­ren. Då be­ty­der imma att luf­ten inte kan röra sig fritt.
  • Imma på in­si­dan av föns­ter, det ty­der ofta på pro­blem med ven­ti­la­tion i huset.
  • Färg som släp­per från trä­et. Tec­ken på att un­der­hållsmål­ning be­hövs, men kan ock­så bero på el­ler med­fö­ra fuktproblem.
  • Plast­färg. Byt till en mil­jö­vän­lig och mer vår­dan­de färg. Plast­fär­gen an­das inte och ris­ke­rar att stänga inne fukt i trä.
  • Röta i kar­mar el­ler föns­ter­bå­gar upp­kom­mer när fukt el­ler vat­ten träng­er ige­nom bygg­na­dens kli­mat­skydd men inte hin­ner  tor­ka el­ler duns­ta i sam­ma ut­sträck­ning. Det kan bero på att föns­ter el­ler fa­sad har re­no­ve­rings­be­hov, men kan ock­så kom­ma sig av fel i kon­struk­tion av över- och un­der­bleck. Det går ofta att re­no­ve­ra även illa åt­gång­na föns­ter – röt­ska­da­de de­lar kan by­tas och fel och bris­ter åt­gär­das. Med olja och rätt färg ser de se­dan som nya ut. Äld­re trä­föns­ter är ofta till­ver­ka­de av ma­te­ri­al med hög kva­li­tet. De är ofta vär­da att be­va­ra och är kon­stru­e­ra­de på ett sätt som tillå­ter reparationer.

Vi re­kom­men­de­rar varmt Kåll­torps Glas­mäs­te­ri för föns­ter­re­no­ve­ring­ar och and­ra snic­ke­ri­ar­be­ten. Vill du ha hjälp med att in­spek­te­ra din fa­sad? Hör av dig till oss, vår tjänst Fa­sad­kol­len är kostnadsfri.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]