Om O.A Tobiason

Vår erfarenhet av renovering och underhåll spänner över ett sekel. O.A. Tobiason har branschens kunnigaste hantverkare och vi är lika bekväma med att restaurera K‑märkta kulturfastigheter som med att rätta till 90-talsbyggen. Våra planerare och projektledare jobbar tätt tillsammans med hantverksspecialister för att skapa projektplaner för bästa möjliga resultat.

Vi på O.A. To­bi­a­son för­e­nar gam­mal bygg­nads­konst med mo­dern tek­nik. Våra duk­ti­ga hant­ver­ka­re ser till att allt blir rätt. Från rätt fog, till ex­ak­ta ko­pi­or av or­na­ment och snyg­ga trä­de­tal­jer. Det är so­lid kva­li­tet och hant­verk­s­kär­lek, från bjälk­la­get hela vägen ut till fasaden.

En stor an­led­ning till vår fram­gång är vår plat­ta fö­re­tags­struk­tur. Våra pro­jekt­le­da­re är of­ta­re på ställ­ning­ar­na än på kon­to­ret ef­tersom de job­bar så tätt till­sam­mans med ar­bets­le­dar­na. An­sva­ret för att göra ett bra jobb gäl­ler från fö­re­tags­led­ning­en ut till var­je en­skild hantverkare.

Hos oss har var­je an­ställd möj­lig­het att ut­veck­las och gå vi­da­re till nya ut­ma­ning­ar inom fö­re­ta­get. Vi vet att den prak­tis­ka er­fa­ren­het som hant­ver­ka­re be­sit­ter är en ovär­der­lig till­gång i rol­len som ar­bets­le­da­re el­ler projektledare.

Re­sul­ta­tet av vår fi­lo­so­fi har bli­vit en or­ga­ni­sa­tion som lär sig myc­ket snab­ba­re, le­ve­re­rar ex­cep­tio­nellt hant­verk till kun­der­na, och ett stort gäng gla­da hant­ver­ka­re som äls­kar sina jobb och stan­nar länge.

Gamla traditioner, ny teknik

Idag be­står hu­vud­de­len av O.A. To­bi­a­sons verk­sam­het av re­no­ve­ring, om- och till­bygg­nad. Vi har gjort en med­ve­ten sats­ning på att bli bran­schens mest kun­ni­ga fö­re­tag. Vi har nära sam­ar­be­te med un­der­le­ve­ran­tö­rer och ma­te­ri­al­spe­ci­a­lis­ter. I re­no­ve­ring och re­stau­re­ring av gam­la bygg­na­der är vår mål­sätt­ning att var­je de­talj skall se ut pre­cis som när fas­tig­he­ten var ny­byggd. Då gäl­ler det att ha koll på bruks­kom­po­si­tion, skill­na­der mel­lan gam­malt och nytt vad gäl­ler både ma­te­ri­al och teknik.

Vi har ett eget gju­te­ri där vi re­no­ve­rar och ny­pro­du­ce­rar alla ty­per av or­na­ment och stuc­ka­tu­rer. För oss hör det till var­da­gen att re­stau­re­ra en gam­mal kon­struk­tion, göra en grund­lig ana­lys och på så sätt lära oss svun­na ti­ders bygg­tek­ni­ker. Vi kom­plet­te­rar med mo­dern tek­nik för att ska­pa tidsen­ligt hant­verk med mo­der­na material.

Med en­ga­ge­rad per­so­nal och bra ru­ti­ner be­va­rar vi all kun­skap och tar er­fa­ren­he­ter med oss in i nya pro­jekt. Vi är unikt rus­ta­de att göra om- och till­bygg­nad av gam­la bygg­na­der, där det är vik­tigt att be­va­ra ka­rak­tä­ris­tis­ka drag och hi­sto­riskt vik­ti­ga ele­ment. Det gäl­ler allt från enkla­re till­bygg­nad hela vägen till ny­bygg­na­tion i hi­sto­riskt tidsen­li­ga stilar.

O.A To­bi­a­son är ett sys­ter­fö­re­tag till Kåll­torps Glas­mäs­te­riAl­veus RMTo­bi­a­son Byggser­vice, Svens­ka Kva­li­tets­ställ­ning­ar samt Askims Bleck & Plåt och vi in­går al­li­hop i Alveus-koncernen.

O.A. Tobiason är stolta medlemmar av:

Byggföretagen Göteborgs Byggmästareförening Mur- och putsföretagen

ISO-certifieringar och policys

Vårt led­nings­sy­stem är cer­ti­fi­e­rat och upp­fyl­ler kra­ven för kva­li­tet (ISO 9001:2015), mil­jö (ISO 14001: 2015) och ar­bets­mil­jö (ISO 45001:2018).