Balkongdetalj, Aschebergsgatan

Tvätta föreningens fasad

En tvättad fasad är ren och snygg, missfärgningar och påväxter försvinner och det syns att fastighetsägarna tar hand om fasaden. Det är ett underhåll som dessutom gör att du håller koll på fasadens skick, och hjälper till att hitta skador i tid. 

7 juli 2020 •

En fa­sad be­hö­ver tas om hand för att hål­la så länge som möj­ligt. Ett un­der­håll som be­hö­ver gö­ras är att tvät­ta fa­sa­den. Be­ro­en­de på lä­get som på­ver­kar det na­tur­li­ga sli­ta­get på fas­tig­he­ten, och vad fa­sa­den är gjord av kan un­der­hålls­be­ho­vet se oli­ka ut. En fa­sad en bit ut­an­för stan be­hö­ver inte tvät­tas så ofta, men inne i stan är vartan­nat år ett bra rikt­mär­ke. I stads­mil­jö blir det mer smuts och av­ga­ser som ger för­ore­ning­ar och på­ver­kar fä­gen på fasaden

Det lönar sig att tvätta fasaden

En fa­sad bör tvät­tas för att hål­las ren och fin, det är en­kelt att se vil­ka fa­sa­der som är tvät­ta­de och vil­ka som inte är det – åt­minsto­ne i in­nersta­den. När man tvät­tar en fa­sad får man dess­utom till­fäl­le att tit­ta när­ma­re på hu­sets yt­skikt. Hur mår fa­sa­den egent­li­gen? Finns det spric­kor el­ler and­ra ska­dor? Är fo­gen mel­lan te­gel­ste­nar­na po­rös, finns det hål i put­sen? Det är vik­tigt och bra att upp­täc­ka pro­ble­men i tid, då kan man åt­gär­da dem in­nan de blir sto­ra och kostsamma.

Alla skador är inte farliga

Även om ska­dor upp­täck på fa­sa­den be­ty­der inte det att de mås­te la­gas med en gång. Ma­te­ri­al spric­ker på oli­ka sätt med ti­den, det är ing­et kons­tigt. Men det är svårt att säga vil­ka spric­kor som är skad­li­ga och vil­ka som inte är det. Om ni upp­täc­ker ska­dor på er fa­sad bör en per­son med ex­per­tis inom orå­det kom­ma och in­spek­te­ra ska­dan Be­ro­en­de på hur den ser ut, var­för den upp­kom­mit, var den är pla­ce­rad och så vi­da­re kan en ex­pert säga om det är det en far­lig ska­da, el­ler om den går att  läm­na i tio år. Alla ska­dor är inte far­li­ga, men det krävs en be­döm­ning från fall till fall för att kun­na av­gö­ra det.

Kan man tvätta fasaden själv?

Det går ab­so­lut att tvät­ta en fa­sad på egen hand, men gör det på ett tryggt sätt och tänk på att ar­be­ta sä­kert om ni är på hög höjd. Även en van­lig ste­ge bör säk­ras, och verk­ty­gens om an­vänds bör an­pas­sas så att ni inte ut­sät­ter er för fara. Tänk på att inte an­vän­da red­skap och verk­tyg som kan ska­da fa­sa­den. En hög­tryckstvätt kan till ex­em­pel vara för stark för en trä­fa­sad och göra mer ska­da än nytta.

Tvättmedel för fasaden

Det finns oli­ka me­del som är till för fa­sad­tvätt, och när man kol­lar runt på in­ter­net finns det många som re­kom­men­de­rar van­ligt disk­me­del. Det är bil­li­ga­re och har i tes­ter vi­sat sig ge ett lika rent re­sul­tat. Kri­ti­ker på­pe­kar dock att disk­me­del inte gör rent på dju­pet, och att det inte bi­ter på mikro­or­ga­nis­mer som sit­ter läng­re in i ma­te­ri­a­let. När fa­sa­den tvät­tas ska allt vat­ten sam­las upp och re­nas in­nan det släpps ut i av­lop­pet. Att sam­la upp vatt­net vid en fa­sad­tvätt kan vara ut­ma­nan­de ef­tersom det är sto­ra ytor som som tvät­tas. Det är sam­ma sak om när man tvät­tar bi­len, det får inte rin­na ut hur som helst i na­tu­ren och det van­li­ga avloppet.

Ta hjälp av oss med fasadtvätten

Vi tvät­tar ofta fa­sa­der, fram­förallt i sam­band med att vi gör and­ra ar­be­ten. Till ex­em­pel tvät­tar vi all­tid te­gel­väg­gar ef­ter re­pa­ra­tion för att få bort spill och res­ter, och göra slut­re­sul­ta­tet så snyggt som möj­ligt. Puts­väg­gar tvät­tas ock­så ef­ter att de bli­vit la­ga­de, men in­nan mål­ning för att få fär­gen att fästa.

Vill ni ha hjälp att av­gö­ra om ska­dor­na på er fa­sad är aku­ta, el­ler kan vän­ta någ­ra år? Hör av er till oss! Med vår tjänst Fa­sad­kol­len kom­mer vi kost­nads­fritt ut till er.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]