Jobba hos oss

När du bör­jar job­ba på O.A. To­bi­a­son blir du del av ett fö­re­tag som tän­ker nytt i bygg­bran­schen. Vi job­bar nära varand­ra och i sam­man­svet­sa­de lag. Du kom­mer se pro­jekt­le­da­re på ställ­ning­ar­na näs­tan var­je dag, och inte säl­lan är led­ning­en ute på tak och fa­sad. Våra hant­ver­ka­re job­bar i par, och till­sam­mans har de fri­het och an­svar att lösa sina upp­gif­ter i sam­råd med arbetsledaren.

Vi läg­ger stort fo­kus på hant­verks­kun­nan­de, gam­mal he­der­lig bygg­nads­konst för­e­nat med ny tek­nik. Det är säl­lan vi stap­lar te­gel el­ler skru­var gips, våra pro­jekt är ofta gam­la fina kultur­­byggnader. Det är vår upp­gift att göra ett bra jobb, men ock­så att be­va­ra gam­la ti­ders hant­verk. Ing­en dag kom­mer vara den and­ra lik och det kom­mer all­tid fin­nas nå­got nytt att lära sig.

Vi väx­er snabbt och hos oss finns det ut­rym­me att växa både i skick­lig­het och in i nya rol­ler. Följ med på vår resa och bli en del av vår gemenskap!

Ne­dan fin­ner du ut­an­non­se­ra­de jobb. Du är ock­så väl­kom­men med en spontanansökan.

Personal till byggserviceavdelningen

Vi be­hö­ver fler duk­tigt folk till vår byggser­vice­av­del­ning! Här är ing­en dag den and­ra rik­tigt lik, pro­blem­lö­sa­re och ”mul­ti­konst­nä­rer” är där­för sär­skilt väl­kom­na att söka.

Läs mer »

Skicka en spontanansökan! Vi är alltid intresserade av bra folk.

Även om vi inte har ut­lyst en tjänst som pas­sar dig, är du väl­kom­men att läm­na spon­ta­nan­sö­kan. Vi är all­tid in­tres­se­ra­de av bra folk!

Läs mer »