Bra att tänka på vid fasadrenovering i en BRF

En fasadrenovering kan kännas som ett stort projekt för en bostadsrättsförening. Det kan vara svårt att veta var man ska börja. Vi ger er tips på vad som är bra att komma ihåg och ha med sig längs med vägen.

1 juli 2020 •

Ef­tersom en fa­sad ge­ne­rellt be­hö­ver re­no­ve­ras väl­digt säl­lan är det inte kons­tigt om de som sit­ter i bo­stads­rätts­för­e­ning­ens sty­rel­se sak­nar er­fa­ren­het av lik­nan­de pro­jekt. Där­för har vi gjort en lis­ta på sa­ker som är bra att tän­ka på när det när­mar sig en renovering.

Be en expert inspektera fasaden

Först och främst: Har ni hit­tat ska­dor på fa­sa­den som ni är osäk­ra på? Se till att nå­gon med ex­per­tis kom­mer och kol­lar när­ma­re på er fa­sad. Det är inte sä­kert att den mås­te re­no­ve­ras, kanske är ska­dor­na ofar­li­ga och allt som be­hövs är kor­rekt un­der­håll. Vi på O.A. To­bi­a­son kan hjäl­pa er att se över fa­sa­den kost­nads­fritt Läs mer på Fasadkollen.

Skaffa en byggledare

Om det har kon­sta­te­rats att det fak­tiskt krävs en re­no­ve­ring är det dags att skaf­fa en kun­nig bygg­le­da­re. Bygg­le­da­re ska­par en hand­ling över vil­ket ar­be­te som be­hö­ver ut­fö­ras. Det är den per­son som le­der re­no­ve­rings­pro­jek­tet för er räk­ning och som för bo­stads­rätts­för­e­ning­ens ta­lan gente­mot ent­re­pre­nö­ren som ut­för själ­va renoveringsarbetet.

Bygg­le­da­ren skul­le kun­na vara vem som helst, det mås­te inte vara en per­son som ni an­li­tar ut­i­från. Men vi re­kom­men­de­rar varmt att per­so­nen ifrå­ga ska vara en sak­kun­nig per­son som är har er­fa­ren­het av att vara byggledare.

En bygg­le­da­re ska hål­la koll på för­e­ning­ens kost­na­der och är en per­son re­no­ve­rings­fö­re­ta­get kan bol­la med ifall någon­ting nytt dy­ker upp un­der ar­be­tets gång.

Vi kan tip­sa om kom­pe­ten­ta, pro­fes­sio­nel­la bygg­le­da­re som O.A. To­bis­son sam­ar­be­tet med i ti­di­ga­re pro­jekt om ni vill ha hjälp med att an­li­ta på­lit­li­ga personer.

Upphandla en totalentreprenör

Se­dan är det dags att upp­hand­la en to­ta­lent­re­pre­nör som dri­ver hela ar­be­tet och ser till att det finns un­de­rent­re­pre­nö­rer. O.A. To­bi­a­son är en så­dan to­ta­lent­re­pre­nad. Det är van­ligt att man tar in åt­minsto­ne tre of­fer­ter och jäm­för dem. Se till att sam­ma sa­ker och mo­ment är med­räk­na­de på de oli­ka offerterna.

Information i god tid till de boende

I myc­ket god tid in­nan re­no­ve­ring­en drar igång bör bo­stads­rätts­för­e­ning­en gå ut med in­for­ma­tion till alla bo­en­de. Vi hjäl­per gär­na till och skri­ver den in­for­ma­tio­nen och be­rät­tar hur och när oli­ka ar­be­ten kom­mer att utföras.

Det är vik­tigt att få igång ett in­for­ma­tions­flö­de till de bo­en­de ti­digt så att de har möj­lig­het att lyf­ta sina frå­gor i god tid.

Byggmöten regelbundet

När ar­be­tet är igång har vi bygg­mö­ten varan­nan vec­ka. Det är bygg­le­da­ren som hål­ler i dem och för pro­to­koll. Ofta är nå­gon i sty­rel­sen med ock­så. Gi­vet­vis är ar­bets­le­da­ren och re­le­vant per­so­nal från to­ta­lent­re­pre­na­den med på mö­tet. På mö­tet pra­tar vi om hur ar­be­tet går, om någon­ting nytt har dykt upp och hur det ska hanteras.

I sam­band med mö­tet ska sty­rel­sen el­ler bygg­le­da­ren skic­ka ut upp­da­te­ring­ar till de bo­e­de om hur ar­be­tet fortskrider.

En vecka för att åtgärda fel

När ar­be­tet är fär­digt ska det be­sik­ti­gas. Ef­ter det har vi en vec­ka på oss att åt­gär­da even­tu­el­la anmärkningar.

Allt är klart – ställningen tas ner

När allt är klart tas bygg­ställ­ning­en ner och vi ut­för en av­slu­tan­de städning.

Det blir ett slut­mö­te där det över­läm­nas en bygg­hand­ling och un­der­hållspärm med vil­ka ar­be­ten som ut­förts, alla egen­kon­trol­ler som bygg­ar­be­tarn gjort och vil­ka ma­te­ri­al som använts. 

Ent­re­pre­na­den god­känns och bo­stads­rätts­för­e­ning­en har en fin och väl om­hän­der­ta­gen fastighet.

Gången vid en fasadrenovering hos en bostadsrättsförening

  • Ex­pert kon­sta­te­rar re­no­ve­rings­be­hov på fasaden
  • Bo­stads­rätts­för­e­ning­en skaf­far en byggledare
  • Of­fer­ter tas in och to­ta­lent­re­pre­nad upphandlas
  • De bo­en­de in­for­me­ras i god tid om hur ar­be­tet kom­mer att gå till och om de kom­mer att påverkas
  • Ar­be­tet startar
  • Varan­nan vec­ka har bygg­le­da­re och to­ta­lent­re­pre­nad, plus nå­gon från sty­rel­sen, bygg­mö­te och pra­tat om arbetet
  • Ar­be­tet är fär­digt och besiktigas
  • Even­tu­el­la an­märk­ning­ar åt­gär­das inom en vecka
  • Slut­mö­te där ent­re­pre­na­den god­känns och bygg­hand­ling och un­der­hållspär överlämnas

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]