Fasadrenovering för din bostadsrättsförening

En renovering av en fasad innebär att reparera större skador i ytmaterialen, sådant som inte går att fixa med lite underhåll. En renovering är ofta ett stort projekt, och absolut nödvändigt för att fastigheten inte ska få större problem. Fasader har så olika förutsättningar att det inte går att säga hur ofta de behöver renoveras. Däremot är det bra att inspektera den åtminstone var femte år. 

2 juli 2020 •

Med rätt un­der­håll kan en fa­sad hål­la i hund­ra­tals år. Men för­ut­sätt­ning­ar, pla­ce­ring, vä­der och vind gör att det fa­sa­den be­hö­ver en re­no­ve­ring lite of­ta­re än så. Om fa­sa­den re­no­ve­ras på ett or­dent­ligt sätt och av kun­ni­ga hant­ver­ka­re är det dock inte någon­ting som be­hö­ver gö­ras ofta.

Det är omöj­ligt att säga hur ofta en fa­sad be­hö­ver re­no­ve­ras. Det är in­di­vi­du­ellt. Där­e­mot be­hö­ver fa­sa­der in­spek­te­ras åt­minsto­ne vart fem­te år, och be­ro­en­de på ma­te­ri­al finns det sa­ker – pro­blem­om­rå­den – att hål­la ut­kik efter.

Fasadens svaghet

Ge­men­samt för alla fa­sa­de är att svag­he­ten sit­ter där ma­te­ri­a­let bryts. En hel vägg utan någ­ra de­tal­jer el­ler ut­smyck­ning har inga up­pen­ba­ra svag­he­ter, men sit­ter där ett föns­ter är det där du ska bör­ja kol­la. Hur ser ma­te­ri­a­let runt fönst­ret ut, hur är fo­gar­na, put­sen el­ler trä­et? Tit­ta där oli­ka ma­te­ri­al möts, där räc­ken el­ler rän­nor är fäs­ta. Där är det störts risk att sli­ta­get syns först – oav­sett fasadtyp.

Trä

En trä­fa­sad kan få torr­spric­kor där fukt kan tränga in. Man vill ha en så tät fa­sad som möj­ligt. Vid en re­no­ve­ring la­gar vi upp torr­spric­kor, tar bort rut­tet trä och by­ter ut de bi­tar som är an­grip­na av röta el­ler ut­sat­ta för allt för myc­ket sol, vä­der och vind. Trä­et skra­pas ch änd­trä oljas.

Tegel

På en fa­sad av te­gel bör man hål­la koll på fo­gar­na. De ska inte tril­la ut, de ska inte kän­nas smu­li­ga el­ler vara som sand när du tar på dem. Te­gel­ste­nar­na kan få spric­kor, vil­ket ock­så är ett varningstecken.

Puts

Ef­tersom det finns lika sor­ters puts och tek­ni­ker för put­sa­de fa­sa­der, finns det även oli­ka pro­blem­om­rå­den. Men på puts ska man ge­ne­rellt tit­ta ef­ter spric­kor. Vi knac­kar upp dem och la­gar dem.

Det är re­la­tivt van­ligt att puts är må­lat med plast­färg, vil­ket är fel sorts färg gör un­der­la­get. Det stäng­er in put­sen och kan ge upp­hov till fukt­pro­blem. Om put­sen är må­laad med plast­färg mås­te vi göra en ke­misk be­hand­ling av fär­gen för att få bort den. Ef­ter det kan vi istäl­let sät­ta dit en öp­pen färg som andas.

Är fukt alltid dåligt?

Fukt kan in­ne­bä­ra sto­ra pro­blem, som mö­gel och svamp. men fukt är inte all­tid ett pro­blem. Fukt tar sig all­tid in i fa­sa­den, och de fles­ta ma­te­ri­al in­ne­hål­ler en viss mängd vat­ten. Vatt­net har goda iso­le­ran­de egen­ska­per, det iso­le­rar och hål­ler kyla. Det vik­ti­ga är att fuk­ten inte stängs inne, utan att vatt­net kan vand­ra på ett na­tur­ligt sätt.

Varför renovera?

Men om fa­sa­der kan hål­la i hund­ra­tals år – var­för ska er BRF ta tag i en fasa­d­re­no­ve­ring? Det är ofta ett stort pro­jekt som kan bli kost­samt. Jo, en fasa­d­re­no­ve­ring be­hö­ver man ta tag i ef­tersom ett li­tet pro­blem på ut­si­dan kan in­ne­bä­ra, el­ler växa till be­tyd­ligt stör­re pro­blem in­nan­för yt­skik­tet. Det kan in­ne­bä­ra fukt i bjälk­lag, mö­gel inne i lä­gen­he­ter­na och fas­tig­he­ter­na tap­par iso­ler­vär­de i väggarna.

Sköt underhållet och slipp fasadrenoveringen

Det går dock att und­vi­ka en fasa­d­re­no­ve­ring. Det görs ge­nom kon­ti­nu­er­ligt och kor­rekt un­der­håll. Om de små pro­ble­men åt­gär­das i tid finns det ing­et bäst-före da­tum på en fa­sad. Det krävs dock att ar­be­tet ut­förs på ett fack­man­na­mäs­sigt sätt och med rätt pro­duk­ter. Det kom­mer att spa­ra både peng­ar och tid i läng­den – och ge er en håll­bar och väl­be­va­rad fastighet.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]