David Ståhl, VD O.A. Tobiason

David Ståhl

Da­vid Ståhl är VD vid O.A. Tobiason

Fukt är den vanligaste orsaken till problem

Fukt är den van­li­gas­te or­sa­ken till hus­pro­blem – 80 % av ska­dor som drab­bar hus och bygg­na­der går att re­la­te­ra till fukt. För­u­tom fukt­ska­dor kan de leda till ska­dor som mö­gel, röta el­ler äkta hussvamp. 

Läs hela artikeln »

Ta hand om bostadsrättsföreningens fasad

Fa­sa­den är hu­sets skyd­dan­de rust­ning. Ge­nom att re­gel­bun­det un­der­sö­ka skic­ket och vid­ta fö­re­byg­gan­de åt­gär­der kan du mi­ni­me­ra ris­ker­na att drab­bas av obe­hag­li­ga överraskningar.

Läs hela artikeln »

Värt att veta om balkonger

Bal­kong­er har kor­ta­re livs­längd än själ­va hu­set, där­för är det vik­tigt att re­gel­bun­det be­sik­ti­ga skic­ket för att se om en re­no­ve­ring be­hövs. Det är inte all­tid ska­dor är syn­li­ga för en lek­man, men det finns vis­sa de­tal­jer som man kan vara ex­tra upp­märk­sam på.

Läs hela artikeln »

Skicka en spontanansökan! Vi är alltid intresserade av bra folk.

Även om vi inte har ut­lyst en tjänst som pas­sar dig, är du väl­kom­men att läm­na spon­ta­nan­sö­kan. Vi är all­tid in­tres­se­ra­de av bra folk!

Läs hela artikeln »

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 har vi ge­nom­fört re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som renoverats.

Läs hela artikeln »

Tak- och fasadrenovering på Birkagatan 26

La­mell­hu­set på Bir­ka­ga­tan, Torp, i Gö­te­borg har fått sina ytt­re la­ger re­no­ve­ra­de av O.A. To­bi­as­son; fa­sa­den, bal­kong­er­na och ta­ket. Näst på tur var ga­ra­ge­por­tar­na och de var den sista de­len av upprustningen.

Läs hela artikeln »
Verktyg som används vid balkongrenovering

Balkong- och fasad­renovering i Olskroken

Re­no­ve­ring av fa­sad och bal­kong­er på Min­tens­ga­tan 3. Te­gel­bygg­na­den upp­för­des un­der se­na­re de­len av 40-ta­let, en tid då bal­kong var vik­tigt för att en bo­stad skul­le kän­nas mo­dern. Men det var ock­så en tid då det råd­de ma­te­ri­al­brist i byggvärlden.

Läs hela artikeln »
Olivedalsgatan Göteborg
KB Silverknappen

Fasad- och balkong­renovering på Olivedalsgatan

O.A. To­bi­a­son re­no­ve­ra­de fa­sa­den på en fas­tig­het från 80-ta­let i Lin­nésta­den. Fo­gar fräs­tes ur och fo­ga­des om, och ste­nar med spric­kor er­sat­tas med nya. Även bal­kong­er och plåtom­fatt­ning­ar runt föns­ter ge­nom­gick mind­re renoveringar.

Läs hela artikeln »
Vita höghus med träd i mitten

Fasadrenovering på Förenings­gatan 4

Fram till 1870, då An­ne­dal in­för­li­va­des i Gö­te­borgs stad, fanns här mest ängs- och be­tes­mark. Om­rå­det lig­ger mel­lan Va­sas­ta­den och Lin­nesta­den och kom att bli hem­ort för en ar­be­tar­klass som hade det lite bätt­re ställt.

Läs hela artikeln »

Aschebergsgatan 36

På Asche­bergs­ga­tan 36, i slutt­ning­en ner mot Vasa­par­ken, lig­ger en se­kel­skif­tes­fas­tig­het med put­sa­de bal­kong­er och bur­språk. Föns­ter­bleck och stup­rör är i kop­par och den gul­bei­ge fa­sa­den är tidsen­lig med den ti­dens sva­ga kulörer.

Läs hela artikeln »