Tak- och fasadrenovering på Birkagatan 26

Lamellhuset på Birkagatan, Torp, i Göteborg har fått sina yttre lager renoverade av O.A. Tobiasson; fasaden, balkongerna och taket. Näst på tur var garageportarna och de var den sista delen av upprustningen.

29 mars 2019 •

Så­da­na här om­fat­ta­de pro­jekt pas­sar oss på OA To­bi­a­son bra ef­tersom vi har oli­ka kom­pe­ten­ser inom fö­re­ta­get. Det gör att ar­be­tet rul­lar på väl­digt smi­digt, utan någ­ra onö­di­ga väntetider.

Lamellhus från 1946

Fas­tig­he­ten är ett tre­vå­nings­hus i gult te­gel, byggt pre­cis vid 2:a världs­kri­gets slut. Se­dan dess har det även byggts lä­gen­he­ter på vindsvå­ning­en. Ef­tersom hu­set är så tids­ty­piskt finns det med i Gö­te­borgs stads bevarandeprogram.

Det har gått många år se­dan hu­set upp­för­des och nu be­höv­de det rustas upp. Te­gel­fo­gar­na fräs­tes ur, de te­gel­ste­nar som be­hö­ver by­tas ut er­sat­tes med nya och tidsen­li­ga, och vi la nytt bruk. Vi la­ga­de upp bal­kong­plat­tor­na och bläst­ra­de och må­la­de bal­kon­gräc­ke­na i kor­ru­ge­rad plåt.

Hyresgästerna kunde bo kvar under takrenovering

När vi re­no­ve­ra­de ta­ket, rev vi allt gam­malt ner till råspon­ten. Vi sat­te ny läkt, la nytt takte­gel, nytt plåt­tak och kläd­de om skor­ste­nen. Plåtsla­ga­re och tak­läg­ga­re ar­be­ta­de jäm­si­des och ef­tersom ar­be­tet gick så pass fort kun­de hy­res­gäs­ter­na i vinds­lä­gen­he­ter­na bo kvar un­der renoveringen.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 har vi ge­nom­fört re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som renoverats.

Läs mer »

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäs­ter Jo­hans­ga­tan 15

Läs mer »

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två se­kel­skifts­fa­sa­der i Lin­nésta­den har fått ett lyft. Trots att de skil­jer sig åt i ut­se­en­de ingick de i sam­ma upp­drag tack vare att de har sam­ma fastighetsägare.

Läs mer »