KB Silverknappen

Fasad- och balkong­renovering på Olivedalsgatan

O.A. Tobiason renoverade fasaden på en fastighet från 80-talet i Linnéstaden. Fogar frästes ur och fogades om, och stenar med sprickor ersattas med nya. Även balkonger och plåtomfattningar runt fönster genomgick mindre renoveringar.

7 november 2017 •

Lin­nésta­den har ett brett ut­bud av re­stau­rang­er och nö­jes­liv, vil­ket gör att många män­ni­skor rör sig i stads­de­len. Vi är vana att ta hän­syn till så­da­na om­stän­dig­he­ter och job­bar all­tid nära fas­tig­hets­ä­ga­re, bo­en­de och hy­res­gäs­ter för att säk­ra att ar­be­tet stör öv­ri­ga verk­sam­he­ter så lite som möjligt

Fas­tig­he­ten på Oli­ve­dals­ga­tan är från 80-ta­let och re­la­tivt ny­byggd jäm­fört med den öv­ri­ga om­giv­ning­en. Hu­set be­står av nio vå­ning­ar och på ga­tu­plan finns bu­tikslo­ka­ler och re­stau­rang­er. För­u­tom Oli­ve­dals­ga­tan har fas­tig­he­ten ock­så fa­sa­der som vet­ter mot Lin­néga­tan och Nordenskiöldsgatan.

Sprickor och frostsprängningar

Teg­let vid tak­fo­ten är ex­tra ut­satt för regn. Här har vat­ten trängt in i spric­kor som un­der vin­ter­halv­å­ret fru­sit till is. Fe­no­me­net kal­las för frost­spräng­ning och är ett av de van­li­ga­re pro­ble­men på fas­tig­he­ter med fa­sad av sten el­ler puts. När vat­ten fry­ser och ex­pan­de­rar i te­gel­ste­nen upp­står spric­kor vil­ket ger upp­hov till vitt­ring. För att åt­gär­da och eli­mi­ne­ra ris­ker för fram­ti­da frost­spräng­ning tog vi ner ste­nar, lade om plåt och åter­ska­pa­de rullskiftet.

Rullskift vid takfoten

Rull­skift är en del i mu­ren där te­gel­ste­nar­na ställs på hög­kant och bry­ter det öv­ri­ga mönst­ret. Ge­nom att va­ri­e­ra ord­ning­en på ste­nar­na upp­står möns­ter­kom­bi­na­tio­ner som kan fun­ge­ra som ut­smyck­ning och vack­ra de­tal­jer. Sam­ti­digt binds mu­ren bätt­re och blir stadigare.

Nya dilatationsfogar

Ef­tersom Lin­nesta­den inte är byggt på berg finns risk för ojäm­na sätt­ning­ar och un­der vår förs­ta in­spek­tion såg vi att någ­ra av de äld­re di­la­ta­tions­fo­gar­na gått isär, des­sa fräs­tes ur och er­sat­tes av nya, väl­fun­ge­ran­de. Di­la­ta­tions­fo­gar är bre­da­re, ver­ti­ka­la fo­gar av mju­ka­re ka­rak­tär som tillå­ter att fa­sa­den rör sig vid sätt­ning­ar och lik­nan­de. Runt bur­språ­ken, om­rå­den som är ex­tra ut­sat­ta för rö­rel­se­för­änd­ring­ar, sat­te­vi in två nya di­la­ta­tions­fo­gar för att för­hind­ra sprickbildningar.

Nya stenar som ännu inte fogats eller patinerats av tid och miljö

När den­na re­no­ve­ring klar hade vi åt­gär­dat pro­blem som spruc­ken sten, då­lig fog och föråld­ra­de plåtom­fatt­ning­ar. Att fa­sa­den är tät är vik­tigt ef­tersom even­tu­ell vat­te­n­in­träng­ning kan leda till sto­ra in­vän­di­ga ska­dor på fastigheter.

Stadsdelen Linnéstaden

I Gö­te­borgs stads­pla­ne­ring 1878, fast­ställ­des att en gata skul­le läg­gas mel­lan Järn­tor­get och Slotts­sko­gen. Den nya ga­tan som fick nam­net ef­ter Carl Von Lin­né blev snart en av sta­dens mest för­näms­ta pa­rad­ga­tor. Jäm­te träd­kan­ta­de trot­to­a­rer och bre­da kör­ba­nor, med rid­ba­na i mit­ten, upp­för­des fle­ra bo­stä­der och en ny sten­stad väx­te fram.

KB Sil­ver­knap­pen är be­lä­gen i Oli­ve­dal som är ett om­rå­de i Lin­nésta­den. Här står en del av se­kel­skif­tes­fas­tig­he­ter kvar, men någ­ra av de äld­re hu­sen revs un­der 1980-ta­let och er­sat­tes av post­mo­der­na hus med viss in­spi­ra­tion häm­tad från de äld­re hu­sen. I sam­band med ny­bygg­na­tio­ner­na öpp­na­de fle­ra re­stau­rang­er och kafé­er i stadsdelen.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 har vi ge­nom­fört re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som renoverats.

Läs mer »

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäs­ter Jo­hans­ga­tan 15

Läs mer »

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två se­kel­skifts­fa­sa­der i Lin­nésta­den har fått ett lyft. Trots att de skil­jer sig åt i ut­se­en­de ingick de i sam­ma upp­drag tack vare att de har sam­ma fastighetsägare.

Läs mer »