Korsgatan 3 får ny takfot

På Korsgatan 3 har vi renoverat stenhusets takfot. Arbetet innebar att först riva 1,5 meter ner på fasaden, ett arbete som faktiskt underlättades av formen på taket eftersom det finns en tillbyggnad där.

26 mars 2019 •

Tak­fo­ten på des­sa hus går utåt vil­ket in­ne­bär att vi mu­ra­de i etap­per och bygg­de oss utåt med te­gel. Det kan låta risk­fyllt, men ef­tersom te­gel­ste­nar­na lå­ser varand­ra kom­mer de ingenstans.

För att få ett en­het­ligt ut­se­en­de ska­pa­de vi en mall som vi drog längs med bru­ket för att ska­pa rätt profil.

Kronans Apotek

På den här adres­sen låg ur­sprung­li­gen an­ri­ka Kro­nans Apo­tek, vil­ket grun­da­des re­dan i slu­tet av 1600-ta­let. Ga­tan lig­ger i kvar­te­ret Kom­mer­se­rå­det som var fullt av liv. Men ef­ter att Gö­te­borg upp­re­pa­de gång­er här­jats av väl­di­ga och för­ödan­de brän­der un­der 1700-ta­let be­slu­ta­des det 1803 att hu­sen in­nan­för vall­gra­ven en­dast fick byg­gas med sten, inte trä.

Kors­ga­tan 3 var från bör­jan ett tre­vå­nings­hus, men idag finns fyra vå­ning­ar vil­ket syns tyd­li­gast på in­ner­går­den. På gam­la rit­ning­ar kan man även se att apo­te­ka­ren Hans Jacob Ca­vallin, som ägde Kro­nans Apo­tek 1810 – 1838, för­änd­rat hu­set re­dan på 1800-ta­let och satt in stör­re föns­ter på det som då var den övers­ta våningen.

Renovera i extrema väder

Re­no­ve­ring­en som O.A. To­bi­a­son ge­nom­för­de på Kors­ga­tan 3 tog näs­tan ett helt år, och uppe på ta­ket kan väd­rets på­ver­kan bli ex­tra tydlig.

När det är kal­la­re än 5 gra­der tor­kar inte bru­ket. Då får vi byg­ga in oss i mind­re sek­tio­ner och vär­ma upp mil­jön med el­fläk­tar. Desto svå­ra­re är det när det blir varmt! I mot­sats till vin­tern gör som­mar­vär­men att bru­ket tor­kar för fort. Det går att av­hjäl­pa ge­nom att spru­ta sto­ra mäng­der vat­ten, men ett än stör­re pro­blem är de ex­tre­ma tem­pe­ra­tu­rer som blir bakom plas­ten på bygg­nads­ställ­ning­ar­na. Det kun­de bli 45–50 gra­der och då skic­kas ar­be­tar­na hem.

För­u­tom att re­no­ve­ra tak­fo­ten har vi även sett över res­te­ran­de fa­sad, ge­nom­fört lag­ning­ar samt må­lat i ursprungsfärg.

Vi har stor er­fa­ren­het av fasa­d­re­no­ve­ring­ar av oli­ka slag, läs mer om våra pro­jekt här.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Förbättrade golvbjälklag i Tynnered

På Bril­jant­ga­tan 85–92 i Tyn­ne­red re­no­ve­ra­de vi golv­bjälk­la­gen. Golv­bjälk­la­gen syns som gråa lin­jer av be­tong på huskrop­par­na i rött tegel.

Läs mer »
NK entre

NK-huset – förstklassigt även på utsidan

En av Gö­te­borgs mest väl­kän­da gal­le­ri­or fick sin fa­sad renoverad.

Läs mer »

Tak- och fasadrenovering på Birkagatan 26

La­mell­hu­set på Bir­ka­ga­tan, Torp, i Gö­te­borg har fått sina ytt­re la­ger re­no­ve­ra­de av O.A. To­bi­as­son; fa­sa­den, bal­kong­er­na och ta­ket. Näst på tur var ga­ra­ge­por­tar­na och de var den sista de­len av upprustningen.

Läs mer »