NK-huset – förstklassigt även på utsidan

En av Göteborgs mest välkända gallerior fick sin fasad renoverad.

29 maj 2019 •

NK-hu­set i Gö­te­borg be­står av fle­ra huskrop­par som till­sam­mans ut­gör gal­le­ri­an. En del är hu­vu­den­trén på Öst­ra hamn­ga­tan som bygg­des om när gal­le­ri­an öpp­na­de 1971 och be­står av de tids­ty­pis­ka mör­ka prefabmodulerna.

Men den del som vi på O.A. To­bi­a­son re­stau­re­ra­de var fa­sa­den runt den and­ra en­trén på det trånga shop­ping­strå­ket Freds­ga­tan. Hu­sets gula tunn­puts­fa­sad la­ga­des och målades.

Öppet som vanligt

Att vi re­no­ve­ra­de fa­sa­den för­hind­ra­de gi­vet­vis inte att bu­ti­ker­na fort­satt höll öp­pet. Verk­sam­he­ten fort­sat­te som van­ligt. Ef­tersom det är väl­digt myc­ket folk i ge­nom­ström­ning, både till NK och till kring­lig­gan­de bu­ti­ker och kafé­er, fick vi läg­ga stor vikt vid att pla­ne­ra ar­bets­gång­en, le­ve­ran­ser och trans­por­ter så ef­fek­tivt som möj­ligt. Vi har stor er­fa­ren­het av att ar­be­ta med re­no­ve­ring­ar både centralt och i bu­tiks­mil­jö­er och kan där­för se till att ar­be­tet går både smi­digt och sä­kert till.

Aluminium för säkerheten

En an­nan vik­tig aspekt är sä­ker­he­ten. Vi klär of­tast in våra bygg­nads­ställ­ning­ar i plast, men den här gång­en hade vi ski­vor av alu­mi­ni­um. De fun­ge­ra­de som skydd både för verk­sam­he­ter­na in­nan­för väg­gar­na och för de som pro­me­ne­ra­de ne­dan­för på ga­tan. Dess­utom blev det sva­la­re än vad det blir med plast för oss som ar­be­tar, vil­ket kan pas­sa bra ef­tersom pro­jek­tet på­gick un­der sommaren.

Takfönster ingår i renoveringen

Ut­ö­ver upp­rust­ning av puts­fa­sa­den re­no­ve­ra­de vårt sys­ter­bo­lag, Kåll­torps Glas­mäs­te­ri, de föns­ter med trä­kar­mar som sit­ter i ta­ket. De syns inte från ga­tan utan vet­ter snett mot himlen.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 har vi ge­nom­fört re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som renoverats.

Läs mer »

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäs­ter Jo­hans­ga­tan 15

Läs mer »

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två se­kel­skifts­fa­sa­der i Lin­nésta­den har fått ett lyft. Trots att de skil­jer sig åt i ut­se­en­de ingick de i sam­ma upp­drag tack vare att de har sam­ma fastighetsägare.

Läs mer »