Förbättrade golvbjälklag i Tynnered

På Briljantgatan 85–92 i Tynnered renoverade vi golvbjälklagen. Golvbjälklagen syns som gråa linjer av betong på huskropparna i rött tegel.

13 juni 2019 •

Fler­fa­miljs­hu­sen på Bril­jant­ga­tan bygg­des un­der mit­ten av 60-ta­let, då näs­tan alla hus i när­om­rå­det ock­så bygg­des. De är en del av mil­jon­pro­gram­met och bygg­des med hjälp av pre­fab­ri­ce­ra­de be­tongstom­mar. Det var ett mo­dernt sätt att byg­ga då, och det gick att pro­du­ce­ra många hus på för­hål­lan­de­vis kort tid.

Förbättrar och gör mer hållbart

Bo­stads­om­rå­de­na som likt Bril­jant­ga­tan bygg­des un­der re­kor­då­ren har många gång­er lik­nan­de re­no­ve­rings­be­hov på grund av sam­ma ål­der och lik­nan­de byggnadssätt.

På Bril­jant­ga­tan bi­la­de vi bort un­ge­fär 5 cm av golv­bjälk­la­get och rus­ta­de upp dem igen. Som ett ytt­re la­ger sat­te vi även en plåt. Det fanns inte ti­di­ga­re, men ger ett väl­be­höv­ligt skydd mot fram­ti­da sli­tage för bygg­na­den och fotelementen.

Det här är ett av alla våra fasa­d­re­no­ve­ring­ar, läs mer om de and­ra pro­jek­ten här.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 har vi ge­nom­fört re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som renoverats.

Läs mer »

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäs­ter Jo­hans­ga­tan 15

Läs mer »

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två se­kel­skifts­fa­sa­der i Lin­nésta­den har fått ett lyft. Trots att de skil­jer sig åt i ut­se­en­de ingick de i sam­ma upp­drag tack vare att de har sam­ma fastighetsägare.

Läs mer »