Korsgatan 3 får ny takfot

På Korsgatan 3 har vi renoverat stenhusets takfot. Arbetet innebar att först riva 1,5 meter ner på fasaden, ett arbete som faktiskt underlättades av formen på taket eftersom det finns en tillbyggnad där.

26 mars 2019 •

Tak­fo­ten på des­sa hus går utåt vil­ket in­ne­bär att vi mu­ra­de i etap­per och bygg­de oss utåt med te­gel. Det kan låta risk­fyllt, men ef­tersom te­gel­ste­nar­na lå­ser varand­ra kom­mer de ingenstans.

För att få ett en­het­ligt ut­se­en­de ska­pa­de vi en mall som vi drog längs med bru­ket för att ska­pa rätt profil.

Kronans Apotek

På den här adres­sen låg ur­sprung­li­gen an­ri­ka Kro­nans Apo­tek, vil­ket grun­da­des re­dan i slu­tet av 1600-ta­let. Ga­tan lig­ger i kvar­te­ret Kom­mer­se­rå­det som var fullt av liv. Men ef­ter att Gö­te­borg upp­re­pa­de gång­er här­jats av väl­di­ga och för­ödan­de brän­der un­der 1700-ta­let be­slu­ta­des det 1803 att hu­sen in­nan­för vall­gra­ven en­dast fick byg­gas med sten, inte trä.

Kors­ga­tan 3 var från bör­jan ett tre­vå­nings­hus, men idag finns fyra vå­ning­ar vil­ket syns tyd­li­gast på in­ner­går­den. På gam­la rit­ning­ar kan man även se att apo­te­ka­ren Hans Jacob Ca­vallin, som ägde Kro­nans Apo­tek 1810 – 1838, för­änd­rat hu­set re­dan på 1800-ta­let och satt in stör­re föns­ter på det som då var den övers­ta våningen.

Renovera i extrema väder

Re­no­ve­ring­en som O.A. To­bi­a­son ge­nom­för­de på Kors­ga­tan 3 tog näs­tan ett helt år, och uppe på ta­ket kan väd­rets på­ver­kan bli ex­tra tydlig.

När det är kal­la­re än 5 gra­der tor­kar inte bru­ket. Då får vi byg­ga in oss i mind­re sek­tio­ner och vär­ma upp mil­jön med el­fläk­tar. Desto svå­ra­re är det när det blir varmt! I mot­sats till vin­tern gör som­mar­vär­men att bru­ket tor­kar för fort. Det går att av­hjäl­pa ge­nom att spru­ta sto­ra mäng­der vat­ten, men ett än stör­re pro­blem är de ex­tre­ma tem­pe­ra­tu­rer som blir bakom plas­ten på bygg­nads­ställ­ning­ar­na. Det kun­de bli 45–50 gra­der och då skic­kas ar­be­tar­na hem.

För­u­tom att re­no­ve­ra tak­fo­ten har vi även sett över res­te­ran­de fa­sad, ge­nom­fört lag­ning­ar samt må­lat i ursprungsfärg.

Vi har stor er­fa­ren­het av fasa­d­re­no­ve­ring­ar av oli­ka slag, läs mer om våra pro­jekt här.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Pilastrar och tegel på Kapellplatsen

Med gult te­gel och pi­last­rar som vet­ter åt Ka­pell­plat­sen har den här fas­tig­he­ten stått se­dan 1923 och näs­tan 100 år se­na­re, fick vi på OA To­bi­a­son ge­nom­fö­ra en tak- och fasadrenovering.

Läs mer »

Kalkfog och verblendertegel på Nordhemsgatan 29

Mitt emel­lan Prins­ga­tan och Förs­ta Lång­ga­tan lig­ger fas­tig­he­ten på Nord­hems­ga­tan 29 där vi på To­bi­a­son hade i upp­drag att re­no­ve­ra fa­sa­den. Hu­set byg­ges i bör­jan av 1900-ta­let, cir­ka 20 år ef­ter att pa­ral­lell­ga­tan Lin­néga­tan anlades.

Läs mer »

Nya fönster och balkonger på Övre Djupedalsgatan

Fas­tig­he­ten på Övre Dju­pe­dals­ga­tan 5 bygg­des 1905 och lig­ger i en brant bac­ke, på höj­den mel­lan Lin­nésta­den och Mast­hug­get. Där tog vi fram den gam­la fa­sa­den på in­ner­går­den, bygg­de bal­kong­er och byt­te ut alla fönster.

Läs mer »