Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Södra Hamngatan 19–23 har vi genomfört renovering av fasaderna på tre innergårdar. Det är både putsade väggar och fasader med gult tegel som renoverats.

1 november 2019 •

I slu­tet av 1800-ta­let bör­ja­de Söd­ra Hamn­ga­tan för­änd­ras. Ga­tan gick från att vara en nyc­kel­ga­ta för han­deln som kom in via ham­nen till att bli ett bank­stråk. Un­der 1900-ta­lets förs­ta de­cen­ni­er eta­ble­ra­des ett ti­o­tal ban­ker på Söd­ra Hamn­ga­tan. Så även på adres­ser­na där vi ut­fört innergårdsrenoveringar.

Klassicistiskt och florentinskt sekelskiftsbygge

Gö­te­borgs Han­dels­bank bil­da­des 1887 och ban­ken tog allt ef­tersom över fle­ra adres­ser på Söd­ra Hamn­ga­tan, bland an­nat fas­tig­he­ten på 19–21. De rev den be­fint­li­ga bygg­na­den och 1925 res­tes i stäl­let en ny bank i tidsen­lig klas­si­cis­tisk stil. På in­ner­går­den pla­ce­ra­des den glasö­ver­täck­ta bankhallen.

Fas­tig­he­ten på hör­net mot Kors­ga­tan, Söd­ra hamn­ga­tan 23, skil­jer sig ut­se­en­de­mäs­sigt från sina gran­nar och har myc­ket mer run­da­de for­mer. Där var det i stäl­let Gö­te­borgs Köp­mans­bank som köp­te fas­tig­he­ten 1891, lät riva den och bygg­de nytt i flo­ren­tinsk stil.

Fa­sa­der­na ut mot ga­tan är på­kos­ta­de och spek­ta­ku­lä­ra, me­dan in­ner­går­dar­na är mer mo­des­ta. Det var van­ligt att man bygg­de så. Fo­kus och peng­ar la­des på den ytt­re fasaden.

Byter trasigt tegel mot nytt och tidsenligt

När vi re­no­ve­rat in­ner­går­dar­na har vi fo­gat om te­gel­väg­gar­na ge­nom att frä­sa bort gam­mal fog och läg­ga dit ny mas­sa. Vi har bytt ut tra­si­ga te­gel­ste­nar och er­satt dem med nya, hög­kva­li­ta­ti­va te­gel­ste­nar som pas­sar ihop med res­ten av fasaden.

Slät puts kräver skicklighet

De put­sa­de fa­sa­der­na är om­gjor­da i sin hel­het. Vi har ta­git bort gam­mal puts och lagt på ny. Det kan vara ett svårt ar­be­te som krä­ver en hel del vana ef­tersom det är så vik­tigt att ytan blir helt slät. Tryc­ker du på put­sen för hårt blir det gro­par, men utan till­räck­ligt tryck ska­pas blank­fläc­kar i stäl­let. Jäm­fört med en te­gel­re­no­ve­ring är en puts­vägg mer fin­lir. Mins­ta miss­tag syns på en stor put­sad yta.

In­ner­går­dar­na på de här adres­ser­na är egent­li­gen ta­ket till de gam­la bank­hal­lar­na, och ta­ket lig­ger på 1,5 vå­nings höjd.

Det finns en stor glas­ku­pol i mit­ten och en knappt 2 me­ter bred be­ton­gy­ta runt om. Den ytan har vi för­sett med ett nytt täts­kikt i papp för att hind­ra att vat­ten träng­er in i betongen.

Mer information

Vill du veta mer? Vi sva­rar gär­na på dina frå­gor. Ring el­ler mejla
031–83 06 45
info@​tobiason.​se

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Korsgatan 3

Korsgatan 3 får ny takfot

På Kors­ga­tan 3 har vi re­no­ve­rat sten­hu­sets tak­fot. Ar­be­tet in­ne­bar att först riva 1,5 me­ter ner på fa­sa­den, ett ar­be­te som fak­tiskt un­der­lät­ta­des av for­men på ta­ket ef­tersom det finns en till­bygg­nad där.

Läs mer »
nordenskioldsgatan fasad

Fasadrenovering på Nordenskiöldsgatan

Vid kors­ning­en Nor­den­ski­ölds­ga­tan och Svea­vä­gen, med fa­sad åt båda ga­tor­na, lig­ger en fas­tig­het i tju­go­tals­klas­si­cis­tisk stil. Epo­ken präglas av en ar­ki­tek­tur som tyd­ligt skil­jer sig mot na­tio­nal­ro­man­ti­kens hant­verks­mäs­si­ga uttryck.

Läs mer »

Fasad- och balkongrenovering på Batterigatan

O.A. To­bi­a­son har re­no­ve­rat bal­kong­er och fa­sad på Bat­te­ri­ga­tan 11. Även föns­ter, plåtom­fatt­ning­ar och föns­ter­bleck har setts över för att ge bygg­na­den sin for­na glans åter. Un­der bal­kon­gre­no­ve­ring­en bi­la­de vi och åter­ska­pa­de be­tong­plat­tor­na för att åt­gär­da rost­spräng­ning­ar, brukssli­tage och and­ra för­svag­ning­ar som kom­mer med tiden.

Läs mer »