Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Södra Hamngatan 19–23 genomför vi renovering av fasaderna på tre innergårdar. Det är både putsade väggar och fasader med gult tegel som renoveras.

1 november 2019 •

I slu­tet av 1800-ta­let bör­ja­de Söd­ra Hamn­ga­tan för­änd­ras. Ga­tan gick från att vara en nyc­kel­ga­ta för han­deln som kom in via ham­nen till att bli ett bank­stråk. Un­der 1900-ta­lets förs­ta de­cen­ni­er eta­ble­ra­des ett ti­o­tal ban­ker på Söd­ra Hamn­ga­tan. Så även på adres­ser­na där vi idag ut­för innergårdsrenoveringar.

Klassicistiskt och florentiskt sekelskiftsbygge

Gö­te­borgs Han­dels­bank bil­da­des 1887 och ban­ken tog allt ef­tersom över fle­ra adres­ser på Söd­ra Hamn­ga­tan, bland an­nat fas­tig­he­ten på 19–21. De rev den be­fint­li­ga bygg­na­den och 1925 res­te istäl­let en ny bank i tidsen­lig klas­si­cis­tisk stil. På in­ner­går­den pla­ce­ra­des den glasö­ver­täck­ta bankhallen.

Fas­tig­he­ten på hör­net mot Kors­ga­tan, Söd­ra hamn­ga­tan 23, skil­jer sig ut­se­en­de­mäs­sigt från sina gran­nar och har myc­ket mer run­da­de for­mer. Där var det istäl­let Gö­te­borgs Köp­mans­bank som som köp­te fas­tig­he­ten 1891, lät riva den och bygg­de nytt i flo­ren­tinsk stil.

Fa­sa­der­na ut mot ga­tan är på­kos­ta­de och spek­ta­ku­lä­ra, me­dan in­ner­går­dar­na är mer mo­des­ta. Det var van­ligt att man bygg­de så, fo­kus – och peng­ar – la­des på den ytt­re fasaden.

Byter trasigt tegel mot nytt och tidsenligt

Nu när vi re­no­ve­rar in­ner­går­dar­na fo­gar vi om te­gel­väg­gar­na ge­nom att frä­sa bort gam­mal fog och läg­ga dit ny mas­sa. Vi by­ter ut tra­si­ga te­gel­ste­nar och er­sät­ter dem med nya, hög­kva­li­ta­ti­va te­gel­ste­nar som pas­sar ihop med res­ten av fasaden.

Slät puts kräver skicklighet

De put­sa­de fa­sa­der­na är om­gjor­da i sin hel­het. Vi tar bort gam­mal puts och läg­ger på ny. Det kan vara ett svårt ar­be­te som krä­ver en hel del vana ef­tersom det är så vik­tigt att ytan blir helt slät. Tryc­ker du på put­sen för hårt blir det gro­par, men utan till­räck­ligt tryck ska­pas blank­fläc­kar istäl­let. Jäm­fört med en te­gel­re­no­ve­ring är en puts­vägg mer fin­lir. Mins­ta miss­tag syns på en stor put­sad yta.

In­ner­går­dar­na på de här adres­ser­na är egent­li­gen ta­ket till de gam­la bank­hal­lar­na, och ta­ket lig­ger på 1,5 vå­nings höjd.

Det finns en stor glas­ku­pol i mit­ten och en knappt 2 me­ter bred be­ton­gy­ta runt om. Den ytan har vi för­sett med ett nytt täts­kikt i papp för att hind­ra att vat­ten träng­er in i betongen.

Mer information

Vill du veta mer? Hampus Letbäck svara gärna på dina frågor. Ring eller mejla nu!

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Kalkfog och verblendertegel på Nordhemsgatan 29

Mitt emel­lan Prins­ga­tan och Förs­ta Lång­ga­tan lig­ger fas­tig­he­ten på Nord­hems­ga­tan 29 där vi på To­bi­a­son fått i upp­drag att re­no­ve­ra fa­sa­den. Hu­set byg­ges i bör­jan av 1900-ta­let, cir­ka 20 år ef­ter att pa­ral­lell­ga­tan Lin­néga­tan anlades.

Läs mer »

Nya fönster och balkonger på Övre Djupedalsgatan

Fas­tig­he­ten på Övre Dju­pe­dals­ga­tan 5 bygg­des 1905 och lig­ger i en brant bac­ke, på höj­den mel­lan Lin­nésta­den och Mast­hug­get. Där ska To­bi­a­son ta fram den gam­la fa­sa­den på in­ner­går­den, byg­ga bal­kong­er och byta ut alla fönster.

Läs mer »

Förbättrade golvbjälklag i Tynnered

På Bril­jant­ga­tan 85–92 i Tyn­ne­red re­no­ve­rar O.A. To­bi­a­son golv­bjälk­la­gen. Golv­bjälk­la­gen syns som gråa lin­jer av be­tong på huskrop­par­na i rött tegel.

Läs mer »