Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Södra Hamngatan 19–23 har vi genomfört renovering av fasaderna på tre innergårdar. Det är både putsade väggar och fasader med gult tegel som renoverats.

1 november 2019 •

I slu­tet av 1800-ta­let bör­ja­de Söd­ra Hamn­ga­tan för­änd­ras. Ga­tan gick från att vara en nyc­kel­ga­ta för han­deln som kom in via ham­nen till att bli ett bank­stråk. Un­der 1900-ta­lets förs­ta de­cen­ni­er eta­ble­ra­des ett ti­o­tal ban­ker på Söd­ra Hamn­ga­tan. Så även på adres­ser­na där vi ut­fört innergårdsrenoveringar.

Klassicistiskt och florentinskt sekelskiftsbygge

Gö­te­borgs Han­dels­bank bil­da­des 1887 och ban­ken tog allt ef­tersom över fle­ra adres­ser på Söd­ra Hamn­ga­tan, bland an­nat fas­tig­he­ten på 19–21. De rev den be­fint­li­ga bygg­na­den och 1925 res­tes i stäl­let en ny bank i tidsen­lig klas­si­cis­tisk stil. På in­ner­går­den pla­ce­ra­des den glasö­ver­täck­ta bankhallen.

Fas­tig­he­ten på hör­net mot Kors­ga­tan, Söd­ra hamn­ga­tan 23, skil­jer sig ut­se­en­de­mäs­sigt från sina gran­nar och har myc­ket mer run­da­de for­mer. Där var det i stäl­let Gö­te­borgs Köp­mans­bank som köp­te fas­tig­he­ten 1891, lät riva den och bygg­de nytt i flo­ren­tinsk stil.

Fa­sa­der­na ut mot ga­tan är på­kos­ta­de och spek­ta­ku­lä­ra, me­dan in­ner­går­dar­na är mer mo­des­ta. Det var van­ligt att man bygg­de så. Fo­kus och peng­ar la­des på den ytt­re fasaden.

Byter trasigt tegel mot nytt och tidsenligt

När vi re­no­ve­rat in­ner­går­dar­na har vi fo­gat om te­gel­väg­gar­na ge­nom att frä­sa bort gam­mal fog och läg­ga dit ny mas­sa. Vi har bytt ut tra­si­ga te­gel­ste­nar och er­satt dem med nya, hög­kva­li­ta­ti­va te­gel­ste­nar som pas­sar ihop med res­ten av fasaden.

Slät puts kräver skicklighet

De put­sa­de fa­sa­der­na är om­gjor­da i sin hel­het. Vi har ta­git bort gam­mal puts och lagt på ny. Det kan vara ett svårt ar­be­te som krä­ver en hel del vana ef­tersom det är så vik­tigt att ytan blir helt slät. Tryc­ker du på put­sen för hårt blir det gro­par, men utan till­räck­ligt tryck ska­pas blank­fläc­kar i stäl­let. Jäm­fört med en te­gel­re­no­ve­ring är en puts­vägg mer fin­lir. Mins­ta miss­tag syns på en stor put­sad yta.

In­ner­går­dar­na på de här adres­ser­na är egent­li­gen ta­ket till de gam­la bank­hal­lar­na, och ta­ket lig­ger på 1,5 vå­nings höjd.

Det finns en stor glas­ku­pol i mit­ten och en knappt 2 me­ter bred be­ton­gy­ta runt om. Den ytan har vi för­sett med ett nytt täts­kikt i papp för att hind­ra att vat­ten träng­er in i betongen.

Mer information

Vill du veta mer? Vi sva­rar gär­na på dina frå­gor. Ring el­ler mejla
031–83 06 45
info@​tobiason.​se

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Verktyg som används vid balkongrenovering

Balkong- och fasad­renovering i Olskroken

Re­no­ve­ring av fa­sad och bal­kong­er på Min­tens­ga­tan 3. Te­gel­bygg­na­den upp­för­des un­der se­na­re de­len av 40-ta­let, en tid då bal­kong var vik­tigt för att en bo­stad skul­le kän­nas mo­dern. Men det var ock­så en tid då det råd­de ma­te­ri­al­brist i byggvärlden.

Läs mer »
Olivedalsgatan Göteborg
KB Silverknappen

Fasad- och balkong­renovering på Olivedalsgatan

O.A. To­bi­a­son re­no­ve­ra­de fa­sa­den på en fas­tig­het från 80-ta­let i Lin­nésta­den. Fo­gar fräs­tes ur och fo­ga­des om, och ste­nar med spric­kor er­sat­tas med nya. Även bal­kong­er och plåtom­fatt­ning­ar runt föns­ter ge­nom­gick mind­re renoveringar.

Läs mer »
Vita höghus med träd i mitten

Fasadrenovering på Förenings­gatan 4

Fram till 1870, då An­ne­dal in­för­li­va­des i Gö­te­borgs stad, fanns här mest ängs- och be­tes­mark. Om­rå­det lig­ger mel­lan Va­sas­ta­den och Lin­nesta­den och kom att bli hem­ort för en ar­be­tar­klass som hade det lite bätt­re ställt.

Läs mer »