Fasadrenovering på Kungsportsavenyn 2

Kungsportsavenyen 2 är en imponerande byggnad i wienerrenässansstil, och utgör porten till den klassiska Avenyn. Efter en besiktning fick vi i uppdrag att restaurera den ornamenterade fasaden till ursprungligt utseende och skick.

10 april 2017 •

Hu­set upp­för­des 1877–80 för gross­hand­la­re I.G Ham­berg av ar­ki­tek­ten Carl Fahl­ström, som även har ri­tat Gam­la Auk­tions­ver­ket i Gö­te­borg och Mu­si­kens Hus i Ma­jor­na. Vid upp­fö­ran­det an­vän­des fas­tig­he­ten som bo­stads­lä­gen­he­ter och i bot­ten­vå­ning­en fanns en sa­lukäl­la­re. På 1920-ta­let in­rät­ta­des en re­stau­rang i käl­la­ren vid hör­net mot Park­ga­tan. På 1960-ta­let låg här en så kal­lad ring­bar. Det var ett kon­cept som inte var helt ovan­ligt i Sve­ri­ge på den­na tid, där gjor­des be­ställ­ning­en ge­nom att tryc­ka på knap­par på en mat­se­del på väg­gen. Bygg­na­den har med and­ra ord fyllt oli­ka be­hov över tid.

En fasad i behov av restaurering

Vi fick i upp­drag att be­sik­ti­ga ett bur­språk vid ett hörn på fas­tig­he­ten. Vid be­sikt­ning­en upp­täck­tes att många or­na­ment, lis­ter och ut­stic­kan­de de­tal­jer på fa­sa­den satt löst på grund av rost­spräng­ning. Upp­dra­get vid­ga­des till att re­stau­re­ra hela fa­sa­den, in­klu­si­ve föns­ter, och att åter­stäl­la ut­se­en­det till ur­sprung­ligt skick. En sida i ta­get fär­dig­ställ­des från grund­ar­be­te till mål­ning, för att mi­ni­me­ra be­svä­ren för de som an­vän­de fastigheten.

Ornamenten byggdes upp i vårt gjuteri

Fa­sa­den be­står av puts på te­gel­stom­me. Vi in­led­de pro­jek­tet med att av­lägs­na fär­gen på hu­set med hjälp av en ke­misk färg­bort­tag­ning. Hu­set har må­lats i många om­gång­ar över tid, på fle­ra stäl­len var det så myc­ket som fem la­ger färg som be­höv­de tas bort. När fär­gen var bor­ta, knac­ka­de vi ned all bom­puts och av­lägs­na­de lösa de­lar på fa­sa­den. Hu­set är ut­smyc­kat med en mängd lis­ter och or­na­ment, bland an­nat tak­fot­tas­sar och bloms­ter­pryd­na­der. Des­sa tog vi med till vårt gju­te­ri, där vi re­stau­re­ra­de dem och gjor­de av­gjut­ning­ar i be­tong. Vi an­vän­de sam­ma bruk som ur­sprung­li­gen an­vänts och or­na­men­ten mon­te­ra­des se­dan upp igen med lim och dub­ba­des fast med rost­fria ar­me­rings­järn. Där­på lade vi på ny puts och drog nya lister.

En utmaning att lyfta bort kolonner av gjutjärn

Tunga ko­lon­ner av gjut­järn hål­ler uppe bur­språ­ken. Ef­tersom de var rostan­grip­na på in­si­dan fick vi lyf­ta ned ko­lon­ner­na med både hand­kraft, te­leskop­truc­kar och tal­jor för att kun­na av­lägs­na ros­ten. När den var bor­ta bläst­ra­de vi ko­lon­ner­na rena och må­la­de dem både in­vän­digt och ut­vän­digt med rost­skydds­be­hand­ling in­nan de fick sam­ma färg som fasaden.

Specialbeställda kulturfönster

När fa­sa­den byggts upp och ko­lon­ner­na åter­mon­te­rats tog våra snic­ka­re vid för att byta ut fönst­ren. Över 100 st spe­ci­al­be­ställ­da kul­tur­föns­ter byt­tes ut i fas­tig­he­ten. Ef­ter fön­s­ter­ar­be­te­na tog plåtsla­ga­re över och ska­pa­de nya föns­ter­bleck, mid­je­lis­ter och and­ra plåt­de­tal­jer. Där­ef­ter må­la­de våra mu­ra­re om fa­sa­den. Vi an­vän­de oss av en kul­tur­färg i si­li­kat, i sam­ma ku­lör som ti­di­ga­re fa­sad­färg, men som in­ne­hål­ler fär­re plas­ter. Slut­li­gen ljus­sat­tes fas­tig­he­ten med en ljus­rock be­stå­en­de av när­ma­re 80 armaturer.

En bygg­nads­an­tik­va­rie an­li­ta­des för att ta fram gam­la rit­ning­ar och an­nan kul­tur­histo­rik om bygg­na­den som var re­le­vant för våra hantverkare.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Förbättrade golvbjälklag i Tynnered

På Bril­jant­ga­tan 85–92 i Tyn­ne­red re­no­ve­ra­de vi golv­bjälk­la­gen. Golv­bjälk­la­gen syns som gråa lin­jer av be­tong på huskrop­par­na i rött tegel.

Läs mer »
NK entre

NK-huset – förstklassigt även på utsidan

En av Gö­te­borgs mest väl­kän­da gal­le­ri­or fick sin fa­sad renoverad.

Läs mer »

Tak- och fasadrenovering på Birkagatan 26

La­mell­hu­set på Bir­ka­ga­tan, Torp, i Gö­te­borg har fått sina ytt­re la­ger re­no­ve­ra­de av O.A. To­bi­as­son; fa­sa­den, bal­kong­er­na och ta­ket. Näst på tur var ga­ra­ge­por­tar­na och de var den sista de­len av upprustningen.

Läs mer »