Kungsportsavenyen 37

I slutet av 1800-talet byggdes fastigheten i tidstypisk stenromantisk stil på Avenyn i Göteborg. O.A. Tobiason fick i uppdrag att utföra en fasadrenovering av hela fastigheten.

19 april 2017 •

Kungs­ports­a­ve­ny­en 37 bygg­des 1897 och är ri­tad av ar­ki­tek­ten Oscar W. Nils­son. När den stod klar mar­ke­ra­de fas­tig­he­ten slu­tet på Kungs­ports­a­ve­ny­en, som vid den här ti­den be­stod av ex­klu­si­va bo­stads­hus med sto­ra lä­gen­he­ter och för­träd­går­dar fram­för var­je fas­tig­het. Läng­re upp på da­gens Ave­nyn låg vid den här ti­den Lo­rens­bergspar­ken som un­der se­na­re år­tion­den suc­ces­sivt täckts med bebyggelse.

Fastigheten byggts om flera gånger

Fas­tig­he­ten på Kungs­ports­a­ve­ny­en 37 är en sut­te­räng­bygg­nad och ett typex­em­pel på ti­dens sten­ro­man­tik. Fa­sa­den är i te­gel av många oli­ka ku­lö­rer vil­ket ger en lätt­sam­ma­re och mer lek­full käns­la till en an­nars gans­ka stram bygg­nad. Se­dan den togs i bruk vid för­ra se­kel­skif­tet har bygg­na­den ge­nom­gått en rad för­änd­ring­ar. Un­der 40-ta­let togs för­träd­går­den bort för att göra plats för bu­ti­ker på mark­plan och de ti­di­ga­re så rik­ligt or­na­men­te­ra­de bal­kong­er­na fick en mer stram de­sign. Bygg­na­den ge­nom­led en brand i mit­ten av 50-ta­let och re­pa­re­ra­des, men ta­kets ku­po­ler och vo­lut­gav­lar åter­ställ­des aldrig.

En blandning av stilar

Un­der 2000-ta­let har fas­tig­he­ten fått en till­byggd ex­tra vå­ning och har där­med bli­vit en bland­ning av sti­lar och tan­ke­sätt: från 1800-ta­lets sten­ro­man­tis­ka es­te­tik, vi­da­re till 1940-ta­lets mer stra­ma mo­der­nism, och slut­li­gen 2000-ta­lets prak­tis­ka användande.

Total fasadrenovering

O.A. To­bi­a­son fick i upp­drag att ut­fö­ra en fasa­d­re­no­ve­ring av hela fas­tig­he­ten. Det in­ne­bar att all fog på hela fa­sa­den fick frä­sas ur och er­sät­tas med ny. Lösa par­ti­er och ste­nar mu­ra­des om. Bal­kong­er­nas fin­sat­ser, som tyng­de för myc­ket på bal­kong­er­na, gjor­des om helt och bal­kon­gräc­ke­na togs ner, bläst­ra­des och må­lads. Vi ge­nom­för­de även en mind­re föns­ter­re­no­ve­ring.

Re­no­ve­ring­en av­slu­ta­des med att pus­ta fa­sa­den på innergården.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Pilastrar och tegel på Kapellplatsen

Med gult te­gel och pi­last­rar som vet­ter åt Ka­pell­plat­sen har den här fas­tig­he­ten stått se­dan 1923 och näs­tan 100 år se­na­re, fick vi på OA To­bi­a­son ge­nom­fö­ra en tak- och fasadrenovering.

Läs mer »

Kalkfog och verblendertegel på Nordhemsgatan 29

Mitt emel­lan Prins­ga­tan och Förs­ta Lång­ga­tan lig­ger fas­tig­he­ten på Nord­hems­ga­tan 29 där vi på To­bi­a­son hade i upp­drag att re­no­ve­ra fa­sa­den. Hu­set byg­ges i bör­jan av 1900-ta­let, cir­ka 20 år ef­ter att pa­ral­lell­ga­tan Lin­néga­tan anlades.

Läs mer »

Nya fönster och balkonger på Övre Djupedalsgatan

Fas­tig­he­ten på Övre Dju­pe­dals­ga­tan 5 bygg­des 1905 och lig­ger i en brant bac­ke, på höj­den mel­lan Lin­nésta­den och Mast­hug­get. Där tog vi fram den gam­la fa­sa­den på in­ner­går­den, bygg­de bal­kong­er och byt­te ut alla fönster.

Läs mer »