Pilastrar och tegel på Kapellplatsen

Med gult tegel och pilastrar som vetter åt Kapellplatsen har den här fastigheten stått sedan 1923 och nästan 100 år senare, fick vi på OA Tobiason genomföra en tak- och fasadrenovering.

22 augusti 2019 •

På ex­akt sam­ma adress låg fak­tiskt Lan­da­la ka­pell, som gett namn till Ka­pell­plat­sen, fram till 1919. Då var bo­stads­bris­ten stor i Gö­te­borg och hela ka­pel­let flyt­ta­des en bit sö­derut, mot det som är Chal­mers idag, och gav plats till nya bostadshus.

Fasaden omsorgsfullt renoverad

På Ka­pell­plat­sen 2 har vi ta­git bort alla gam­la fo­gar och an­vänt hyd­rau­liskt kalk­bruk för att foga om fa­sa­der­na i sin hel­het. Tra­si­ga te­gel­ste­nar är ut­byt­ta till tids­ty­piskt te­gel som pas­sar in i fa­sa­den. Tak­fo­ten, de iö­gon­fal­lan­de pi­last­rar­na och or­na­men­tik har la­gats på plats. En del av or­na­men­ti­ken har vi dess­utom ny­till­ver­kat i vårt gju­te­ri. Av­slut­nings­vis är allti­hop målat.

Förlackerad plåt till takkuporna

Det röda te­gel­ta­ket är om­lagt och tak­ku­por­na har fått ny för­lac­ke­rad plåt. Det har även stån­drän­nor­na och and­ra plåt­de­tal­jer fått, och vi har satt upp nya rän­nor i koppar.

Fas­tig­he­ten på Ka­pell­plat­sen 2 är ri­tad av Nils Ols­son. Det är ett av de förs­ta hu­sen Nils Ols­son ri­ta­de som ung ar­ki­tekt i Gö­te­borg. Han blev både fram­gångs­rik och pro­duk­tiv un­der sin kar­riär. Bland an­nat lig­ger han bakom Ör­gryte träd­gårds­stad och fle­ra gam­la bi­o­gra­fer, bland an­nat Bio Roy(al) på Kungs­ports­a­ve­ny­en 45,som fort­fa­ran­de är i bruk.
Nils Ols­son vann fak­tiskt en brons­me­dalj i OS i Lon­don 1948 då de fort­fa­ran­de hade konst­täv­ling­ar. Rit­ning­ar­na som gav ho­nom en me­dalj i Ar­ki­tek­tur låg till grund för Valhallabadet.

Läs mer om våra fasa­d­re­no­ve­ring­ar här.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 har vi ge­nom­fört re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som renoverats.

Läs mer »

Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäs­ter Jo­hans­ga­tan 15

Läs mer »

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två se­kel­skifts­fa­sa­der i Lin­nésta­den har fått ett lyft. Trots att de skil­jer sig åt i ut­se­en­de ingick de i sam­ma upp­drag tack vare att de har sam­ma fastighetsägare.

Läs mer »