Kungsportsavenyen 37

I slutet av 1800-talet byggdes fastigheten i tidstypisk stenromantisk stil på Avenyn i Göteborg. O.A. Tobiason fick i uppdrag att utföra en fasadrenovering av hela fastigheten.

19 april 2017 •

Kungs­ports­a­ve­ny­en 37 bygg­des 1897 och är ri­tad av ar­ki­tek­ten Oscar W. Nils­son. När den stod klar mar­ke­ra­de fas­tig­he­ten slu­tet på Kungs­ports­a­ve­ny­en, som vid den här ti­den be­stod av ex­klu­si­va bo­stads­hus med sto­ra lä­gen­he­ter och för­träd­går­dar fram­för var­je fas­tig­het. Läng­re upp på da­gens Ave­nyn låg vid den här ti­den Lo­rens­bergspar­ken som un­der se­na­re år­tion­den suc­ces­sivt täckts med bebyggelse.

Fastigheten byggts om flera gånger

Fas­tig­he­ten på Kungs­ports­a­ve­ny­en 37 är en sut­te­räng­bygg­nad och ett typex­em­pel på ti­dens sten­ro­man­tik. Fa­sa­den är i te­gel av många oli­ka ku­lö­rer vil­ket ger en lätt­sam­ma­re och mer lek­full käns­la till en an­nars gans­ka stram bygg­nad. Se­dan den togs i bruk vid för­ra se­kel­skif­tet har bygg­na­den ge­nom­gått en rad för­änd­ring­ar. Un­der 40-ta­let togs för­träd­går­den bort för att göra plats för bu­ti­ker på mark­plan och de ti­di­ga­re så rik­ligt or­na­men­te­ra­de bal­kong­er­na fick en mer stram de­sign. Bygg­na­den ge­nom­led en brand i mit­ten av 50-ta­let och re­pa­re­ra­des, men ta­kets ku­po­ler och vo­lut­gav­lar åter­ställ­des aldrig.

En blandning av stilar

Un­der 2000-ta­let har fas­tig­he­ten fått en till­byggd ex­tra vå­ning och har där­med bli­vit en bland­ning av sti­lar och tan­ke­sätt: från 1800-ta­lets sten­ro­man­tis­ka es­te­tik, vi­da­re till 1940-ta­lets mer stra­ma mo­der­nism, och slut­li­gen 2000-ta­lets prak­tis­ka användande.

Total fasadrenovering

O.A. To­bi­a­son fick i upp­drag att ut­fö­ra en fasa­d­re­no­ve­ring av hela fas­tig­he­ten. Det in­ne­bar att all fog på hela fa­sa­den fick frä­sas ur och er­sät­tas med ny. Lösa par­ti­er och ste­nar mu­ra­des om. Bal­kong­er­nas fin­sat­ser, som tyng­de för myc­ket på bal­kong­er­na, gjor­des om helt och bal­kon­gräc­ke­na togs ner, bläst­ra­des och må­lads. Vi ge­nom­för­de även en mind­re föns­ter­re­no­ve­ring.

Re­no­ve­ring­en av­slu­ta­des med att pus­ta fa­sa­den på innergården.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

välvårdade murarverktyg i hink

Mönstermurning och krenelerade torn på Kungshöjd

Kungs­höjds­ga­tan 11 och Ar­se­nals­ga­tan 14 har en sam­ord­nad fa­sad som möts i ett torn­krönt hörn. Lä­get högt uppe på ber­get er­bju­der, från Ar­se­nals­ga­tan, en ma­ka­lös ut­sikt över någ­ra av Gö­te­borgs mest ka­rak­tä­ris­tis­ka plat­ser som Ro­senlunds­ka­na­len och Haga.

Läs mer »
Stor fastighet i Göteborg med byggnadssträllning

Omfogning på Brf Rodret i Majorna

Re­no­ve­rings­pro­jekt av en fas­tig­het på Bang­a­tan i Ma­jor­na. Fas­tig­he­ten bygg­des 1963 och sti­len är ty­pisk för den­na tid. Fa­sa­den är i gult te­gel och har en stom­me av be­tong med skal­mur utanpå.

Läs mer »
SKF Rullagergatan

Restaurering av mäktiga balkonger på Rullagergatan

SKF:s gam­la in­du­stri­fa­sa­der på Rul­la­ger­ga­tan är ett do­mi­ne­ra­de in­slag i Gam­lesta­dens stads­bild. Där fick vi i upp­drag att to­tal­re­no­ve­ra te­gel­fa­sa­den och åter­ska­pa de sto­ra, 15 me­ter långa balkongerna.

Läs mer »