Aschebergsgatan 36

På Aschebergsgatan 36, i sluttningen ner mot Vasaparken, ligger en sekelskiftesfastighet med putsade balkonger och burspråk. Fönsterbleck och stuprör är i koppar och den gulbeige fasaden är tidsenlig med den tidens svaga kulörer.

13 oktober 2017 •

Un­der 1800-ta­let blomst­rar Sve­ri­ges ut­ri­kes­han­del. Den rå­dan­de in­dust­ri­a­li­se­ring­en ska­par stor ef­ter­frå­ga på svens­ka va­ror som trä, järn och vete. Som Sve­ri­ges port till Eu­ro­pa ex­pan­de­rar Gö­te­borg i takt med att han­dels­far­ty­gens av­gång­ar blir allt tä­ta­re. Ham­nen väx­er, sta­den ut­veck­las och på hund­ra år tio­dubb­las be­folk­ning­en. För att kla­ra av den snab­ba till­väx­ten tar Gö­te­bor­gar­na kli­vet över vall­gra­ven och nya stads­de­lar trä­der fram.

Mellan Landala och Vasastaden

Den som fär­das längs med Asche­bergs­ga­tan idag kan tyd­ligt få en in­blick i då­ti­dens seg­re­ga­tion mel­lan sam­hälls­klas­ser. På ena si­dan, Va­sas­ta­dens sten­hus med vack­ra de­tal­jer och or­na­ment, ett om­rå­de byggt för de väl­bär­ga­de. Bara någ­ra hund­ra me­ter bort, på and­ra si­dan Asche­bergs­ga­tan, syns Lan­da­las char­mi­ga lands­höv­ding­e­hus där den väx­an­de ar­be­tar­klas­sen huserade.

Tar man Asche­bergs­ga­tan ner från Lan­da­la, mot Vasaplat­sen, är det en bygg­nad som stic­ker ut i mäng­den. 36:ans gul­bei­ge fa­sad och kop­par­de­tal­jer bry­ter av mot ga­tans i öv­rigt dovt brun­rö­da te­gel­fa­sa­der.

Fasadrenovering

O.A. To­bi­a­son an­li­ta­des för att re­no­ve­ra fa­sa­den ef­ter att fas­tig­hets­ä­ga­ren upp­täckt spric­kor i put­sen, spric­kor som upp­kom­mit även fast en enkla­re re­no­ve­ring gjorts ny­li­gen. Vi in­led­de re­no­ve­ring­en i feb­ru­a­ri 2017 och slut­be­sik­ti­ga­de ar­be­tet åtta må­na­der senare.

Un­der re­no­ve­ring­en togs be­fint­ligt puts­bruk ner. Te­gel­fo­gar­na fräs­tes ur och för att mins­ka ris­ken för fram­ti­da sprick­bild­ning­ar för­stärk­tes fo­gar­na med kalk­stark, en pro­dukt som åter­ska­par håll­fast­hets­e­gen­ska­per som för­svun­nit med åren. Ett puts­nät fäs­tes mot te­gel­stom­men in­nan vi put­sa­de om. Nä­tet fun­ge­rar som en ar­me­ring för put­sen och ökar håll­fast­he­ten vä­sent­ligt. Slut­li­gen må­la­de vi fa­sa­den till originalutseende.

Problem med bakfall på balkonger

Vi fick även upp­dra­get att re­no­ve­ra fas­tig­he­tens bal­kong­er, där det bil­dats vat­ten­sam­ling­ar mot fa­sa­den. An­led­ning­en var bal­kong­er­nas bak­fall i kom­bi­na­tion med en­dast en brunn som ut­väg för vatt­net. Vi bör­ja­de mon­te­ra ner trä­bal­kar och täts­kikt från bal­kong­er­na. Vi stöt­ta­de upp med nya bal­kar och rus­ta­de upp bal­kong­er­na samt in­stal­le­ra­de yt­ter­li­ga­re en brunn i yt­ter­kan­ten när­mast ga­tan, så att vatt­net kan rin­na ut i fle­ra rikt­ning­ar. I sam­band med det­ta byt­tes och mon­te­ra­des nya stup­rör i kop­par för att be­va­ra hu­sets karaktär.

Fasadfärg som låter putsen andas

Fa­sa­den har må­lats med si­li­kat­färg, ett rent mi­ne­ra­liskt färg­pul­ver, utan or­ga­nis­ka till­sat­ser el­ler pig­ment. Si­li­kat­färg är en slit­stark färg med många för­de­lar. Till skill­nad från and­ra fär­ger där fär­gen läg­ger sig som en hin­na ut­an­på un­der­la­get, för­e­nas si­li­kat­mo­le­ky­ler­na med un­der­la­get och blir istäl­let en del av fa­sa­den. Det gör att si­li­kat­färg säl­lan flag­nar. And­ra för­de­lar är att den kla­rar av sura luft­för­ore­ning­ar sam­ti­digt som den lå­ter väg­gar­na an­das. Det gör att fukt inte stängs inne vil­ket mins­kar ris­ken för spric­kor i put­sen och ska­dor på stommen.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Vallgatan

Rikligt med ornament på Vallgatan 27

Fas­tig­he­ten på Vall­ga­tan 27 lig­ger på en trång kul­ler­stens­ga­ta, mitt bland någ­ra av de mest shop­ping­tä­ta kvar­te­ren i Göteborg.

Läs mer »
Korsgatan 3

Korsgatan 3 får ny takfot

På Kors­ga­tan 3 har vi re­no­ve­rat sten­hu­sets tak­fot. Ar­be­tet in­ne­bar att först riva 1,5 me­ter ner på fa­sa­den, ett ar­be­te som fak­tiskt un­der­lät­ta­des av for­men på ta­ket ef­tersom det finns en till­bygg­nad där.

Läs mer »
nordenskioldsgatan fasad

Fasadrenovering på Nordenskiöldsgatan

Vid kors­ning­en Nor­den­ski­ölds­ga­tan och Svea­vä­gen, med fa­sad åt båda ga­tor­na, lig­ger en fas­tig­het i tju­go­tals­klas­si­cis­tisk stil. Epo­ken präglas av en ar­ki­tek­tur som tyd­ligt skil­jer sig mot na­tio­nal­ro­man­ti­kens hant­verks­mäs­si­ga uttryck.

Läs mer »