Tegel- och betongrenovering i Olskroken

På Mäster Johansgatan 15

28 oktober 2019 •

På Mäs­ter Jo­hans­ga­tan 15 i Olskro­ken har vi ge­nom­fört te­gel­re­no­ve­ring, to­tal om­fog­ning och re­no­ve­ring av bal­kong- och loft­gångs­plat­tor.

Fas­tig­he­ten på Mäs­ter Jo­hans­ga­tan är byggd på 70-ta­let och hade fått pro­blem med frost­spräng­ning i teg­let. Det är ett van­ligt pro­blem för de gul­bors­ta­de te­gel­ste­nar­na, fram­för allt för 80-tals hus. På den ti­den skul­le det le­ve­re­ras så sto­ra vo­ly­mer te­gel­sten att bru­ken inte hann med. Fa­sa­der­na kan där­för be­stå av ömsom hög­kva­li­ta­ti­va ste­nar, och ömsom ste­nar i säm­re kvalitet.

Det in­ne­bär att en fas­tig­het dessvär­re inte be­hö­ver vara 150 år för att vara i be­hov av re­no­ve­ring. Oli­ka tids­pe­ri­o­der har haft oli­ka bygg­nads­tek­ni­ker. Fa­sa­der från alla år­tion­den be­hö­ver vår­das på ett kun­nigt och håll­bart sätt för att hål­la länge.

Enklare att åtgärda frostskador än fuktskador

Det är en­kelt att se om te­gel­ste­nar­na är frost­ska­da­de. Det yt­ters­ta lag­ret av ste­nen blir po­röst, det kan loss­na och åka i bac­ken. Om te­gel­ste­nar­na är ska­da­de blir det lät­ta­re för vat­ten att ta sig in i väg­gen och or­sa­ka fukt­ska­dor – vil­ket är be­tyd­ligt mer kom­pli­ce­rat och tidskrä­van­de att åt­gär­da än att re­no­ve­ra fo­gar och tegel.

När vi gör en om­fog­ning un­der en fasa­d­re­no­ve­ring bi­lar vi bort den gam­la fo­gen, by­ter ut de te­gel­ste­nar­na om är då­li­ga och er­sät­ter dem med nya – men tids­ty­pis­ka – ste­nar. Där­ef­ter läg­ger vi nytt bruk och fog.

Rostsprängd betong faller sönder

Be­tong­plat­tor­na i loft­gång­ar och bal­kong­er på Mäs­ter Jo­hans­ga­tan hade bli­vit rost­spräng­da vil­ket är en kon­se­kvens av vä­der, vind och att ar­me­ring­en låg för yt­ligt. Det­ta märk­tes på plat­tor­na ef­tersom det blev syn­li­ga spric­kor och bi­tar av be­tong­en föll bort.

Vi tog bort de ska­da­de de­lar­na av be­tong­plat­tor­na och gjor­de ny, dju­pa­re, ar­me­ring för att und­vi­ka att sam­ma pro­blem upp­står igen.

Om fa­sa­den göm­mer gam­la ”fus­k­lös­ning­ar” gör vi om den på ett kor­rekt sätt som gör att den kom­mer stå emot ti­dens tand men ock­så att fas­tig­he­ten inte ska drab­bas av sam­ma pro­blem i framtiden.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Innergårdsrenovering på Södra Hamngatan

På Söd­ra Hamn­ga­tan 19–23 har vi ge­nom­fört re­no­ve­ring av fa­sa­der­na på tre in­ner­går­dar. Det är både put­sa­de väg­gar och fa­sa­der med gult te­gel som renoverats.

Läs mer »

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två se­kel­skifts­fa­sa­der i Lin­nésta­den har fått ett lyft. Trots att de skil­jer sig åt i ut­se­en­de ingick de i sam­ma upp­drag tack vare att de har sam­ma fastighetsägare.

Läs mer »

Pilastrar och tegel på Kapellplatsen

Med gult te­gel och pi­last­rar som vet­ter åt Ka­pell­plat­sen har den här fas­tig­he­ten stått se­dan 1923 och näs­tan 100 år se­na­re, fick vi på OA To­bi­a­son ge­nom­fö­ra en tak- och fasadrenovering.

Läs mer »