Pilastrar och tegel på Kapellplatsen

Med gult tegel och pilastrar som vetter åt Kapellplatsen har den här fastigheten stått sedan 1923 och nästan 100 år senare, fick vi på OA Tobiason genomföra en tak- och fasadrenovering.

22 augusti 2019 •

På ex­akt sam­ma adress låg fak­tiskt Lan­da­la ka­pell, som gett namn till Ka­pell­plat­sen, fram till 1919. Då var bo­stads­bris­ten stor i Gö­te­borg och hela ka­pel­let flyt­ta­des en bit sö­derut, mot det som är Chal­mers idag, och gav plats till nya bostadshus.

Fasaden omsorgsfullt renoverad

På Ka­pell­plat­sen 2 har vi ta­git bort alla gam­la fo­gar och an­vänt hyd­rau­liskt kalk­bruk för att foga om fa­sa­der­na i sin hel­het. Tra­si­ga te­gel­ste­nar är ut­byt­ta till tids­ty­piskt te­gel som pas­sar in i fa­sa­den. Tak­fo­ten, de iö­gon­fal­lan­de pi­last­rar­na och or­na­men­tik har la­gats på plats. En del av or­na­men­ti­ken har vi dess­utom ny­till­ver­kat i vårt gju­te­ri. Av­slut­nings­vis är allti­hop målat.

Förlackerad plåt till takkuporna

Det röda te­gel­ta­ket är om­lagt och tak­ku­por­na har fått ny för­lac­ke­rad plåt. Det har även stån­drän­nor­na och and­ra plåt­de­tal­jer fått, och vi har satt upp nya rän­nor i koppar.

Fas­tig­he­ten på Ka­pell­plat­sen 2 är ri­tad av Nils Ols­son. Det är ett av de förs­ta hu­sen Nils Ols­son ri­ta­de som ung ar­ki­tekt i Gö­te­borg. Han blev både fram­gångs­rik och pro­duk­tiv un­der sin kar­riär. Bland an­nat lig­ger han bakom Ör­gryte träd­gårds­stad och fle­ra gam­la bi­o­gra­fer, bland an­nat Bio Roy(al) på Kungs­ports­a­ve­ny­en 45,som fort­fa­ran­de är i bruk.
Nils Ols­son vann fak­tiskt en brons­me­dalj i OS i Lon­don 1948 då de fort­fa­ran­de hade konst­täv­ling­ar. Rit­ning­ar­na som gav ho­nom en me­dalj i Ar­ki­tek­tur låg till grund för Valhallabadet.

Läs mer om våra fasa­d­re­no­ve­ring­ar här.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Kalkfog och verblendertegel på Nordhemsgatan 29

Mitt emel­lan Prins­ga­tan och Förs­ta Lång­ga­tan lig­ger fas­tig­he­ten på Nord­hems­ga­tan 29 där vi på To­bi­a­son hade i upp­drag att re­no­ve­ra fa­sa­den. Hu­set byg­ges i bör­jan av 1900-ta­let, cir­ka 20 år ef­ter att pa­ral­lell­ga­tan Lin­néga­tan anlades.

Läs mer »

Nya fönster och balkonger på Övre Djupedalsgatan

Fas­tig­he­ten på Övre Dju­pe­dals­ga­tan 5 bygg­des 1905 och lig­ger i en brant bac­ke, på höj­den mel­lan Lin­nésta­den och Mast­hug­get. Där tog vi fram den gam­la fa­sa­den på in­ner­går­den, bygg­de bal­kong­er och byt­te ut alla fönster.

Läs mer »

Förbättrade golvbjälklag i Tynnered

På Bril­jant­ga­tan 85–92 i Tyn­ne­red re­no­ve­ra­de vi golv­bjälk­la­gen. Golv­bjälk­la­gen syns som gråa lin­jer av be­tong på huskrop­par­na i rött tegel.

Läs mer »