Nya fönster och balkonger på Övre Djupedalsgatan

Fastigheten på Övre Djupedalsgatan 5 byggdes 1905 och ligger i en brant backe, på höjden mellan Linnéstaden och Masthugget. Där tog vi fram den gamla fasaden på innergården, byggde balkonger och bytte ut alla fönster.

26 juni 2019 •

Fa­sa­den på in­ner­går­den var täckt av 10 cm tilläggs­i­so­le­ring. Den togs bort, och i stäl­let put­sa­de vi fa­sa­den utan iso­le­ring. Fas­tig­he­ten be­höv­de inte ex­tra iso­le­ring, och många hus mår inte bra av den sor­tens ex­tra pålägg.

En väl omhändertagen innergård

På in­ner­går­den in­jek­te­ra­de vi fäs­ten i fa­sa­den och mon­te­ra­de bal­kong­er. Det blev pre­fab­ri­ce­ra­de bal­kong­er utan syn­li­ga kon­so­ler. En fin och pas­sa­de lös­ning för fas­tig­he­ten. Det är myc­ket värt att inte bara ta hand om sin ytt­re hus­fa­sad utan även vär­na om in­ner­går­den. Det lyf­ter hela fastigheten.

Alla fönster har bytts ut

Fönst­ren var i då­ligt skick och har bytts ut till kul­tur­föns­ter. Det­ta gav fas­tig­he­ten ett tidsen­ligt in­tryck med lite liv i gla­sen och det gav hu­set till­ba­ka dess ka­rak­te­ris­tis­ka drag.

Den störs­ta ut­ma­ning­en för oss med det här pro­jek­tet var att han­te­ra lo­gisti­ken på en så trång och brant ga­tan som Övre Dju­pe­dals­ga­tan. Det kräv­de pla­ne­ring och fi­ness för att få det att fly­ta bra med ställ­ning­ar och his­sar och allt ma­te­ri­al som skul­le på plats.

Från Övre Dju­pe­dals­ga­tan le­der en gång­väg och en trap­pa ner till Dju­pe­dals­ga­tan som le­der upp mot Skan­sen Kro­nan. Ga­tans namn kom­mer från Dju­pe­dals­bäc­ken som rann där Lin­néga­tan lig­ger idag.

Vill du läsa mer om våra and­ra fasa­d­re­no­ve­ring­ar? Det kan du göra här!

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Verktyg som används vid balkongrenovering

Balkong- och fasad­renovering i Olskroken

Re­no­ve­ring av fa­sad och bal­kong­er på Min­tens­ga­tan 3. Te­gel­bygg­na­den upp­för­des un­der se­na­re de­len av 40-ta­let, en tid då bal­kong var vik­tigt för att en bo­stad skul­le kän­nas mo­dern. Men det var ock­så en tid då det råd­de ma­te­ri­al­brist i byggvärlden.

Läs mer »
Olivedalsgatan Göteborg
KB Silverknappen

Fasad- och balkong­renovering på Olivedalsgatan

O.A. To­bi­a­son re­no­ve­ra­de fa­sa­den på en fas­tig­het från 80-ta­let i Lin­nésta­den. Fo­gar fräs­tes ur och fo­ga­des om, och ste­nar med spric­kor er­sat­tas med nya. Även bal­kong­er och plåtom­fatt­ning­ar runt föns­ter ge­nom­gick mind­re renoveringar.

Läs mer »
Vita höghus med träd i mitten

Fasadrenovering på Förenings­gatan 4

Fram till 1870, då An­ne­dal in­för­li­va­des i Gö­te­borgs stad, fanns här mest ängs- och be­tes­mark. Om­rå­det lig­ger mel­lan Va­sas­ta­den och Lin­nesta­den och kom att bli hem­ort för en ar­be­tar­klass som hade det lite bätt­re ställt.

Läs mer »