Sveagatan, Majorsgatan

Fasadrenovering på hörnfastigheten Sveagatan/​Majorsgatan.

17 februari 2024 •

I nära sam­ar­be­te med vår be­stäl­la­re har vi ut­fört en kom­pli­ce­rad re­no­ve­ring av den­na fastighet.

Ver­b­len­der­fa­sa­der­na har fo­gats om och de­tal­jer som nått sin livs­längd har ersatts.

I den­na ent­re­pre­nad har vi även lagt om det röda plåt­ta­ket och röt­ska­da­de bjälk­lag har er­satts mot nya. I det­ta ar­be­te kräv­des att även gjor­de in­vän­di­ga ar­be­ten såsom nya golv, tak samt väggar.
Fa­sa­den på in­ne­går­den som är en put­sad fa­sad har ri­vits i sin hel­het och i sam­band med det ar­be­tet så mon­te­ra­des även nya fönster.

Fram till 1868 var Kom­men­dant­säng­en, som om­rå­det ti­di­ga­re kal­la­des, en del av Älvs­borgs Kungs­la­du­gård och lyd­de un­der kom­men­dan­ten på Älvs­borg. Om­rå­det an­vän­des bland an­nat till be­tes­mark för of­fi­ce­rar­nas hästar.

Sveagatan/​Majorsgatan (kv. 5:1) upp­för­des 1913 ef­ter rit­ning­ar av ar­ki­tek­ten O M Holmén.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Drottningpassagen Fasaderna

Drott­ning­pas­sa­gen be­lä­get vid Söd­ra Hamn­ga­tan, Kors­ga­tan samt Drottninggatan.

Läs mer »
Fasaden på Nordhemsgatan 29 i göteborg

Fasad- och vindsrenovering

Nord­hems­ga­tan 29 i Lin­nésta­den, har fått nytt ver­b­len­derte­gel, nya föns­ter, nya plåt­de­tal­jer och en ge­nom­gå­en­de re­no­ve­ring av vinden.

Läs mer »
Berzelii_gavel_goteborg

Stor renovering av hörnfastighet på Södra vägen och Berzeliigatan

Re­dan på 1600-ta­let gick en lands­väg mot sö­der, från sta­den in­nan­för vall­gra­ven till Kors­vä­gen och vi­da­re mot Kal­le­bäck, där den de­la­de sig i två vägar. En mot Hal­land och en mot Småland.

Läs mer »