Sveagatan, Majorsgatan

Fasadrenovering på hörnfastigheten Sveagatan/​Majorsgatan.

17 februari 2024 •

I nära sam­ar­be­te med vår be­stäl­la­re har vi ut­fört en kom­pli­ce­rad re­no­ve­ring av den­na fastighet.

Ver­b­len­der­fa­sa­der­na har fo­gats om och de­tal­jer som nått sin livs­längd har ersatts.

I den­na ent­re­pre­nad har vi även lagt om det röda plåt­ta­ket och röt­ska­da­de bjälk­lag har er­satts mot nya. I det­ta ar­be­te kräv­des att även gjor­de in­vän­di­ga ar­be­ten såsom nya golv, tak samt väggar.
Fa­sa­den på in­ne­går­den som är en put­sad fa­sad har ri­vits i sin hel­het och i sam­band med det ar­be­tet så mon­te­ra­des även nya fönster.

Fram till 1868 var Kom­men­dant­säng­en, som om­rå­det ti­di­ga­re kal­la­des, en del av Älvs­borgs Kungs­la­du­gård och lyd­de un­der kom­men­dan­ten på Älvs­borg. Om­rå­det an­vän­des bland an­nat till be­tes­mark för of­fi­ce­rar­nas hästar.

Sveagatan/​Majorsgatan (kv. 5:1) upp­för­des 1913 ef­ter rit­ning­ar av ar­ki­tek­ten O M Holmén.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

pampig fastighet i vit och gul puts.

Kungsportsavenyen 1

Kungs­ports­a­ve­ny­en 1 upp­för­des 1883 på upp­drag av Sve­ri­ges Re­da­re­för­e­ning och ut­gör till­sam­mans med Kungs­ports­a­ve­ny­en 2 por­ten till Ave­nyn. O.A. To­bi­a­son fick det om­fat­tan­de upp­dra­get att re­no­ve­ra fa­sad och tak, samt åter­stäl­la fa­sa­den till dess ur­sprung­li­ga utförande.

Läs mer »
Fastighet på Avenyn med byggnadsställning på sidan

Kungsportsavenyen 37

I slu­tet av 1800-ta­let bygg­des fas­tig­he­ten i tids­ty­pisk sten­ro­man­tisk stil på Ave­nyn i Gö­te­borg. O.A. To­bi­a­son fick i upp­drag att ut­fö­ra en fasa­d­re­no­ve­ring av hela fastigheten.

Läs mer »
Kinesiska konsulatets fasad i Göteborg

Kupol och fasad på Kinesiska konsulatet

På Grön­sak­stor­get är en im­po­ne­ran­de kul­tur­bygg­nad i ny­re­näs­sans­stil be­lä­gen. Hu­set har put­sad fa­sad med vack­ra de­tal­jer och or­na­ment, och tor­net är prytt av en ku­pol i kop­par. Bygg­na­den in­går i Gö­te­borgs stads be­va­ran­de­pro­gram och är en del av Riks­in­tres­set för kul­tur­vård. Där­med ställs ex­tra höga krav när det gäl­ler re­stau­re­ring, både när det gäl­ler me­to­der och slutresultat.

Läs mer »