Drottningpassagen Fasaderna

Drottningpassagen beläget vid Södra Hamngatan, Korsgatan samt Drottninggatan.

17 februari 2024 •

Här har vi ge­nom­fört en om­fat­tan­de re­no­ve­ring av bland an­nat fa­sa­der, byte av föns­ter, tak och även en fönsterrenovering.

Fa­sa­der­na in­klu­de­ran­de in­ner­gård re­no­ve­ra­des ge­nom om­puts­ning, nya list­drag­ning­ar och or­na­men­tik. Nya föns­ter mon­te­ra­des men i sam­råd så val­de vi att be­hål­la de gam­la vack­ra bly­in­fat­ta­de föns­ter­na och re­no­ve­ra dessa.

Hela ta­ket, som är i plåt och del­vis te­gel, har lagts om i sin hel­het och all plåt i fa­sad så som mid­je­bleck och föns­ter­bleck har bytts till nytt.

Stads­de­lar­na inom Vall­gra­ven är Gö­te­borgs ur­sprung­li­ga stads­om­rå­de och do­mi­ne­ra­des av trä­hus. Den täta trä­hus­be­byg­gel­se som vux­it fram un­der 1600-ta­let var myc­ket brand­far­lig och sta­den drab­ba­des un­der 1700-ta­let av två sto­ra elds­vå­dor. År 1721 brann hela det ”and­ra kvar­te­ret” som mot­sva­rar om­rå­det mel­lan Väst­ra och Öst­ra Hamn­ga­tor­na, där des­sa fas­tig­he­ter ligger.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Sveagatan, Majorsgatan

Fasa­d­re­no­ve­ring på hörn­fas­tig­he­ten Sveagatan/​​Majorsgatan.

Läs mer »
Fasaden på Nordhemsgatan 29 i göteborg

Fasad- och vindsrenovering

Nord­hems­ga­tan 29 i Lin­nésta­den, har fått nytt ver­b­len­derte­gel, nya föns­ter, nya plåt­de­tal­jer och en ge­nom­gå­en­de re­no­ve­ring av vinden.

Läs mer »
Berzelii_gavel_goteborg

Stor renovering av hörnfastighet på Södra vägen och Berzeliigatan

Re­dan på 1600-ta­let gick en lands­väg mot sö­der, från sta­den in­nan­för vall­gra­ven till Kors­vä­gen och vi­da­re mot Kal­le­bäck, där den de­la­de sig i två vägar. En mot Hal­land och en mot Småland.

Läs mer »