Nya fönster och balkonger på Övre Djupedalsgatan

Fastigheten på Övre Djupedalsgatan 5 byggdes 1905 och ligger i en brant backe, på höjden mellan Linnéstaden och Masthugget. Där tog vi fram den gamla fasaden på innergården, byggde balkonger och bytte ut alla fönster.

26 juni 2019 •

Fa­sa­den på in­ner­går­den var täckt av 10 cm tilläggs­i­so­le­ring. Den togs bort, och i stäl­let put­sa­de vi fa­sa­den utan iso­le­ring. Fas­tig­he­ten be­höv­de inte ex­tra iso­le­ring, och många hus mår inte bra av den sor­tens ex­tra pålägg.

En väl omhändertagen innergård

På in­ner­går­den in­jek­te­ra­de vi fäs­ten i fa­sa­den och mon­te­ra­de bal­kong­er. Det blev pre­fab­ri­ce­ra­de bal­kong­er utan syn­li­ga kon­so­ler. En fin och pas­sa­de lös­ning för fas­tig­he­ten. Det är myc­ket värt att inte bara ta hand om sin ytt­re hus­fa­sad utan även vär­na om in­ner­går­den. Det lyf­ter hela fastigheten.

Alla fönster har bytts ut

Fönst­ren var i då­ligt skick och har bytts ut till kul­tur­föns­ter. Det­ta gav fas­tig­he­ten ett tidsen­ligt in­tryck med lite liv i gla­sen och det gav hu­set till­ba­ka dess ka­rak­te­ris­tis­ka drag.

Den störs­ta ut­ma­ning­en för oss med det här pro­jek­tet var att han­te­ra lo­gisti­ken på en så trång och brant ga­tan som Övre Dju­pe­dals­ga­tan. Det kräv­de pla­ne­ring och fi­ness för att få det att fly­ta bra med ställ­ning­ar och his­sar och allt ma­te­ri­al som skul­le på plats.

Från Övre Dju­pe­dals­ga­tan le­der en gång­väg och en trap­pa ner till Dju­pe­dals­ga­tan som le­der upp mot Skan­sen Kro­nan. Ga­tans namn kom­mer från Dju­pe­dals­bäc­ken som rann där Lin­néga­tan lig­ger idag.

Vill du läsa mer om våra and­ra fasa­d­re­no­ve­ring­ar? Det kan du göra här!

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Pilastrar och tegel på Kapellplatsen

Med gult te­gel och pi­last­rar som vet­ter åt Ka­pell­plat­sen har den här fas­tig­he­ten stått se­dan 1923 och näs­tan 100 år se­na­re, fick vi på OA To­bi­a­son ge­nom­fö­ra en tak- och fasadrenovering.

Läs mer »

Kalkfog och verblendertegel på Nordhemsgatan 29

Mitt emel­lan Prins­ga­tan och Förs­ta Lång­ga­tan lig­ger fas­tig­he­ten på Nord­hems­ga­tan 29 där vi på To­bi­a­son hade i upp­drag att re­no­ve­ra fa­sa­den. Hu­set byg­ges i bör­jan av 1900-ta­let, cir­ka 20 år ef­ter att pa­ral­lell­ga­tan Lin­néga­tan anlades.

Läs mer »

Förbättrade golvbjälklag i Tynnered

På Bril­jant­ga­tan 85–92 i Tyn­ne­red re­no­ve­ra­de vi golv­bjälk­la­gen. Golv­bjälk­la­gen syns som gråa lin­jer av be­tong på huskrop­par­na i rött tegel.

Läs mer »