Kungsportsavenyen 1

Kungsportsavenyen 1 uppfördes 1883 på uppdrag av Sveriges Redareförening och utgör tillsammans med Kungsportsavenyen 2 porten till Avenyn. O.A. Tobiason fick det omfattande uppdraget att renovera fasad och tak, samt återställa fasaden till dess ursprungliga utförande.

2 maj 2017 •

Bland det få­tal fas­tig­he­ter som be­va­rats i ur­sprung­ligt ut­fö­ran­de längs ave­nyn är num­mer ett och två de enda som fort­fa­ran­de har för­träd­gård och järn­sta­ket. Till­sam­mans ger de en god bild av hur hela Ave­nyn såg ut före 40‑, 50- och 60-ta­lets om­fat­tan­de riv­ning­ar och nybyggnation.

Även in­vän­digt är Kungs­ports­a­ve­ny­en 1 en av Gö­te­borgs ståt­li­gas­te adres­ser. Det är sto­ra rum med högt till tak och vack­ra stuc­ka­tu­rer, par­kett­golv och kakelugnar.

Kungs­ports­a­ve­ny­en 1 har hu­se­rat många kän­da gö­te­borgs­pro­fi­ler un­der årens lopp. Den brit­tis­ke ge­ne­ral­kon­suln hade un­der fle­ra år sin bo­stad här och Mo­de­ra­ter­na sitt par­ti­kon­tor. Idag ägs fas­tig­he­ten av Wal­len­stam som valt att pla­ce­ra sitt hu­vud­kon­tor i sys­ter­bygg­na­den rakt över ga­tan, Kungs­ports­a­ve­ny­en 2.

Projektet

O.A. To­bi­a­son fick det om­fat­tan­de upp­dra­get att re­no­ve­ra fa­sad, bal­kong­er och tak och tak­fot, samt åter­stäl­la fa­sa­den till dess ur­sprung­li­ga utförande.

Bygg­na­den är må­lad i fle­ra om­gång­ar och samt­li­ga la­ger färg togs bort. Fa­sa­dens många or­na­ment togs ner för att re­stau­re­ras el­ler by­tas ut. Bal­kong­er­na gjor­des om med ut­byte av fin­sat­ser. I en ti­di­ga­re re­no­va­tion byt­tes bal­kong­er­nas or­na­ment ut mot trä, men nu tas des­sa bort och bal­kong­er­na åter­får sina be­tong­or­na­ment i ori­gi­nalut­fö­ran­de. För att kun­na åter­ska­pa dem lyf­tes de ner, och vi gjor­de for­mar ut­i­från dem där de nya or­na­men­ten kun­de gju­tas. Om or­na­men­ten och räc­ke­na gjorts i ren be­tong hade de bli­vit väl­digt tunga och be­las­tat bal­kong­plat­tor­na allt för myc­ket. Där­för åter­ska­pa­des de istäl­let i EPS-be­tong, vil­ket är av­se­värt lät­ta­re men ger sam­ma utseende.

Bygg­na­dens vack­ra koppar­tak byt­tes ock­så ut i sin hel­het och tak­fo­ten bygg­des om. All plåt på fa­sa­den byt­tes till zink för ett en­het­ligt ut­tryck. Ta­ket hu­se­rar idag ett dus­sin­tal te­le­fon­mas­ter som grad­vis flyt­tas un­der re­no­va­tio­nen och bi­drar till lo­gistik­ut­ma­ning­en i projektet.

Att re­no­ve­ra och re­stau­re­ra på en så cen­tral plats är en ut­ma­ning i sig. Vi la stor vikt vid att pla­ne­ra hur vi så ef­fek­tivt som möj­ligt kun­de ut­nytt­ja ga­tor­na runt om­kring och hur trans­por­ter­na skul­le gå för att göra ar­be­tet så smi­digt som möj­ligt även för alla runt omkring.

Till­sam­mans med vårt pro­jekt på Kungs­ports­a­ve­ny­en 2 ar­be­tar O.A. To­bi­a­son för att åter­stäl­la por­ten till Ave­nyn till sin for­na glans.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Två grannfasader på samma gång: Nordhemsgatan 44 A & B

Två se­kel­skifts­fa­sa­der i Lin­nésta­den har fått ett lyft. Trots att de skil­jer sig åt i ut­se­en­de ingick de i sam­ma upp­drag tack vare att de har sam­ma fastighetsägare.

Läs mer »

Pilastrar och tegel på Kapellplatsen

Med gult te­gel och pi­last­rar som vet­ter åt Ka­pell­plat­sen har den här fas­tig­he­ten stått se­dan 1923 och nu, näs­tan 100 år se­na­re, har vi på OA To­bi­a­son ge­nom­fört en tak- och fasadrenovering.

Läs mer »

Kalkfog och verblendertegel på Nordhemsgatan 29

Mitt emel­lan Prins­ga­tan och Förs­ta Lång­ga­tan lig­ger fas­tig­he­ten på Nord­hems­ga­tan 29 där vi på To­bi­a­son fått i upp­drag att re­no­ve­ra fa­sa­den. Hu­set byg­ges i bör­jan av 1900-ta­let, cir­ka 20 år ef­ter att pa­ral­lell­ga­tan Lin­néga­tan anlades.

Läs mer »