Fasad- och vindsrenovering

Nordhemsgatan 29 i Linnéstaden, har fått nytt verblendertegel, nya fönster, nya plåtdetaljer och en genomgående renovering av vinden.

8 oktober 2020 •

De bo­en­de och för­bi­pas­se­ran­de kan nju­ta av en vac­ker fa­sad, som åter­i­gen hål­ler hög kva­li­tet och ska hål­la i många, många år framöver.

Vill du läsa mer om hur vi ar­be­tat med re­no­ve­ring­en av fa­sa­den? Det kan du göra i vårt ti­di­ga­re in­lägg här.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

pampig fastighet i vit och gul puts.

Kungsportsavenyen 1

Kungs­ports­a­ve­ny­en 1 upp­för­des 1883 på upp­drag av Sve­ri­ges Re­da­re­för­e­ning och ut­gör till­sam­mans med Kungs­ports­a­ve­ny­en 2 por­ten till Ave­nyn. O.A. To­bi­a­son fick det om­fat­tan­de upp­dra­get att re­no­ve­ra fa­sad och tak, samt åter­stäl­la fa­sa­den till dess ur­sprung­li­ga utförande.

Läs mer »
Fastighet på Avenyn med byggnadsställning på sidan

Kungsportsavenyen 37

I slu­tet av 1800-ta­let bygg­des fas­tig­he­ten i tids­ty­pisk sten­ro­man­tisk stil på Ave­nyn i Gö­te­borg. O.A. To­bi­a­son fick i upp­drag att ut­fö­ra en fasa­d­re­no­ve­ring av hela fastigheten.

Läs mer »
Kinesiska konsulatets fasad i Göteborg

Kupol och fasad på Kinesiska konsulatet

På Grön­sak­stor­get är en im­po­ne­ran­de kul­tur­bygg­nad i ny­re­näs­sans­stil be­lä­gen. Hu­set har put­sad fa­sad med vack­ra de­tal­jer och or­na­ment, och tor­net är prytt av en ku­pol i kop­par. Bygg­na­den in­går i Gö­te­borgs stads be­va­ran­de­pro­gram och är en del av Riks­in­tres­set för kul­tur­vård. Där­med ställs ex­tra höga krav när det gäl­ler re­stau­re­ring, både när det gäl­ler me­to­der och slutresultat.

Läs mer »