Färdigställd fasad- och vindsrenovering

Fastigheten har fått nytt verblendertegel, nya fönster, nya plåtdetaljer och en genomgående renovering av vinden.

8 oktober 2020 •

Nu när­mar vi oss ett fär­dig­stäl­lan­de av fas­tig­he­ten Nord­hems­ga­tan 29 i Lin­nésta­den, Gö­te­borg. De bo­en­de kan nju­ta av en vac­ker fa­sad, som åter­i­gen hål­ler hög kva­li­tet och ska hål­la i många, många år fram­ö­ver. Re­no­ve­rings­ar­be­tet fort­sät­ter nu runt ga­veln på Plantagegatan.

Vill du läsa mer om hur vi ar­be­tat med re­no­ve­ring­en av fa­sa­den? Det kan du göra i vårt ti­di­ga­re in­lägg här.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Kinesiska konsulatets fasad i Göteborg

Kupol och fasad på Kinesiska konsulatet

På Grön­sak­stor­get är en im­po­ne­ran­de kul­tur­bygg­nad i ny­re­näs­sans­stil be­lä­gen. Hu­set har put­sad fa­sad med vack­ra de­tal­jer och or­na­ment, och tor­net är prytt av en ku­pol i kop­par. Bygg­na­den in­går i Gö­te­borgs stads be­va­ran­de­pro­gram och är en del av Riks­in­tres­set för kul­tur­vård. Där­med ställs ex­tra höga krav när det gäl­ler re­stau­re­ring, både när det gäl­ler me­to­der och slutresultat.

Läs mer »