Drottningpassagen Fasaderna

Drottningpassagen beläget vid Södra Hamngatan, Korsgatan samt Drottninggatan.

17 februari 2024 •

Här har vi ge­nom­fört en om­fat­tan­de re­no­ve­ring av bland an­nat fa­sa­der, byte av föns­ter, tak och även en fönsterrenovering.

Fa­sa­der­na in­klu­de­ran­de in­ner­gård re­no­ve­ra­des ge­nom om­puts­ning, nya list­drag­ning­ar och or­na­men­tik. Nya föns­ter mon­te­ra­des men i sam­råd så val­de vi att be­hål­la de gam­la vack­ra bly­in­fat­ta­de föns­ter­na och re­no­ve­ra dessa.

Hela ta­ket, som är i plåt och del­vis te­gel, har lagts om i sin hel­het och all plåt i fa­sad så som mid­je­bleck och föns­ter­bleck har bytts till nytt.

Stads­de­lar­na inom Vall­gra­ven är Gö­te­borgs ur­sprung­li­ga stads­om­rå­de och do­mi­ne­ra­des av trä­hus. Den täta trä­hus­be­byg­gel­se som vux­it fram un­der 1600-ta­let var myc­ket brand­far­lig och sta­den drab­ba­des un­der 1700-ta­let av två sto­ra elds­vå­dor. År 1721 brann hela det ”and­ra kvar­te­ret” som mot­sva­rar om­rå­det mel­lan Väst­ra och Öst­ra Hamn­ga­tor­na, där des­sa fas­tig­he­ter ligger.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

pampig fastighet i vit och gul puts.

Kungsportsavenyen 1

Kungs­ports­a­ve­ny­en 1 upp­för­des 1883 på upp­drag av Sve­ri­ges Re­da­re­för­e­ning och ut­gör till­sam­mans med Kungs­ports­a­ve­ny­en 2 por­ten till Ave­nyn. O.A. To­bi­a­son fick det om­fat­tan­de upp­dra­get att re­no­ve­ra fa­sad och tak, samt åter­stäl­la fa­sa­den till dess ur­sprung­li­ga utförande.

Läs mer »
Fastighet på Avenyn med byggnadsställning på sidan

Kungsportsavenyen 37

I slu­tet av 1800-ta­let bygg­des fas­tig­he­ten i tids­ty­pisk sten­ro­man­tisk stil på Ave­nyn i Gö­te­borg. O.A. To­bi­a­son fick i upp­drag att ut­fö­ra en fasa­d­re­no­ve­ring av hela fastigheten.

Läs mer »
Kinesiska konsulatets fasad i Göteborg

Kupol och fasad på Kinesiska konsulatet

På Grön­sak­stor­get är en im­po­ne­ran­de kul­tur­bygg­nad i ny­re­näs­sans­stil be­lä­gen. Hu­set har put­sad fa­sad med vack­ra de­tal­jer och or­na­ment, och tor­net är prytt av en ku­pol i kop­par. Bygg­na­den in­går i Gö­te­borgs stads be­va­ran­de­pro­gram och är en del av Riks­in­tres­set för kul­tur­vård. Där­med ställs ex­tra höga krav när det gäl­ler re­stau­re­ring, både när det gäl­ler me­to­der och slutresultat.

Läs mer »