Stor renovering av hörnfastighet på Södra vägen och Berzeliigatan

Redan på 1600-talet gick en landsväg mot söder, från staden innanför vallgraven till Korsvägen och vidare mot Kallebäck, där den delade sig i två vägar. En mot Halland och en mot Småland.

18 maj 2017 •

Här låg länge lan­de­ri­er där sta­dens bor­ga­re ar­ren­de­ra­de mark. Sta­dens lan­de­ri­er be­bygg­des suc­ces­sivt ända in på 1900-ta­let, men vis­sa hu­vud­bygg­na­der, som Gi­bral­tar lan­de­ri i Jo­han­ne­berg, står kvar än idag.

Jäm­te fle­ra pro­jekt på Kungs­ports­a­ve­ny­en fick vi även upp­dra­get att re­no­ve­ra den fina 60-tals­fas­tig­he­ten som sträc­ker sig från Söd­ra vägen 12–18 och Ber­ze­li­i­ga­tan 12–14. Här har 50-ta­lets renod­la­de funkis gi­vit plats för den lite mer lek­ful­la med färg och ma­te­ri­al som kom att ka­rak­tä­ri­se­ra 60-ta­lets funkisstil.

Mot ga­tan re­no­ve­ra­des te­gel­fa­sa­der­na, gam­mal puts fräs­tes ut och er­sat­tes med ny och då­li­ga ste­nar byt­tes ut. Den put­sa­de gårds­fa­sa­den re­no­ve­ras, med av­färg­ning och re­pa­ra­tion, och bal­kong­er mot går­den och på ga­tu­fa­sa­den gick vi ige­nom och renoverade.

Även ta­ket sågs över, re­pa­re­ra­des där det be­höv­des och fick del­vis nytt fall. Vi fick även lösa spe­ci­fi­ka pro­blem som upp­stått med avrinningen.

Våra kol­le­gor i sys­ter­bo­la­get Kåll­torps Glas stod för det om­fat­tan­de pro­jek­tet att re­no­ve­ra fas­tig­he­tens alla vack­ra föns­ter till ori­gi­nalut­se­en­de. Kar­mar och bå­gar på föns­ter och bal­kong­dör­rar är i teak och var ur­sprung­li­gen ol­ja­de, men nå­gon gång på vägen har de fått en täc­kan­de färg istäl­let. I sam­band med föns­ter­re­no­ve­ring­en som Kåll­torps Glas gjor­de, åter­ställ­des de allt­så till sitt ur­sprung­li­ga im­po­ne­ran­de skick.

Även ven­ti­la­tions­sy­ste­met upp­da­te­ra­des med borr­ning och drag­ning av ny ven­ti­la­tion. I fas­tig­he­ten finns både af­färs­verk­sam­het och bo­en­de hy­res­gäs­ter. Det går myc­ket tra­fik på både Söd­ra vägen och Ber­ze­li­i­ga­tan. O.A. To­bi­a­son har lång er­fa­ren­het av att pla­ne­ra lo­gistik i stads­mil­jö och vi job­bar nära fas­tig­hets­ä­ga­re och hy­res­gäs­ter för att säk­ra att ar­be­tet stör den öv­ri­ga verk­sam­he­ten så lite som möjligt.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt

Pilastrar och tegel på Kapellplatsen

Med gult te­gel och pi­last­rar som vet­ter åt Ka­pell­plat­sen har den här fas­tig­he­ten stått se­dan 1923 och näs­tan 100 år se­na­re, fick vi på OA To­bi­a­son ge­nom­fö­ra en tak- och fasadrenovering.

Läs mer »

Kalkfog och verblendertegel på Nordhemsgatan 29

Mitt emel­lan Prins­ga­tan och Förs­ta Lång­ga­tan lig­ger fas­tig­he­ten på Nord­hems­ga­tan 29 där vi på To­bi­a­son hade i upp­drag att re­no­ve­ra fa­sa­den. Hu­set byg­ges i bör­jan av 1900-ta­let, cir­ka 20 år ef­ter att pa­ral­lell­ga­tan Lin­néga­tan anlades.

Läs mer »

Nya fönster och balkonger på Övre Djupedalsgatan

Fas­tig­he­ten på Övre Dju­pe­dals­ga­tan 5 bygg­des 1905 och lig­ger i en brant bac­ke, på höj­den mel­lan Lin­nésta­den och Mast­hug­get. Där tog vi fram den gam­la fa­sa­den på in­ner­går­den, bygg­de bal­kong­er och byt­te ut alla fönster.

Läs mer »