Miljöpolicy

Den­na mil­jö­po­li­cy om­fat­tar alla fö­re­tag inom kon­cer­nen för För­valt­nings­ak­tie­bo­la­get Al­veus dvs:

 

Inom Al­veus-kon­cer­nen har vi er­fa­ren­het av re­no­ve­ring och un­der­håll av fas­tig­he­ter som spän­ner över 100 år. Vi tror oss ha bran­schens kun­ni­gas­te med­ar­be­ta­re och åtar oss lika lätt att re­stau­re­ra en K‑märkt kul­tur­bygg­nad som med upp­drag som om­fat­tar mer mo­der­na bygg­na­der. I vår tjäns­te­port­följ in­går, för­u­tom re­stau­re­rings- och re­no­ve­rings­ar­be­ten, även tjäns­ter inom fin­snic­ke­ri, byggser­vice, bygg­nads­plåtsla­ge­ri, glas­mäs­te­ri, föns­ter­hant­verk, hus­svamp­sa­ne­ring samt ut­hyr­ning av utrustning.

Vi är din hållbara partner

I vårt dag­li­ga ar­be­te in­går att vi ska skyd­da mil­jön från onö­dig mil­jöpå­ver­kan, till ex­em­pel ge­nom att fö­re­byg­ga att för­ore­ning­ar upp­står och att i störs­ta möj­li­ga mån åter­bru­ka ma­te­ri­al. Där­för har vi mil­jöpla­ner el­ler mot­sva­ran­de i våra pro­jekt där vi in­ven­te­rar vil­ka mil­jö­ris­ker som finns och hur des­sa förebyggs.

I pro­jek­ten strä­var vi, som ti­di­ga­re nämn­des, ef­ter att åter­bru­ka ma­te­ri­al i störs­ta möj­li­ga om­fatt­ning. Öv­rigt av­fall sor­te­ras en­ligt gäl­lan­de fö­re­skrif­ter. Även trans­por­ter­na op­ti­me­ras för att mi­ni­me­ra på­ver­kan på klimatet.

Vi är ock­så över­ty­ga­de om att en hög kva­li­tet på ut­fört ar­be­te ock­så bi­drar till ett mins­kat eko­lo­giskt av­tryck, då en re­no­ve­ring bl.a. in­ne­bär onö­di­ga trans­por­ter och ex­tra materialförbrukning.

Vi vill bidra till att Sveriges miljömål nås

Vårt in­ter­na mil­jö­ar­be­te präglas av att stän­digt för­bätt­ra dvs stän­digt mins­ka vårt eko­lo­gis­ka fotav­tryck. I det ar­be­tet ut­går vi från Sve­ri­ges Na­tio­nel­la Mil­jö­mål för att iden­ti­fi­e­ra vil­ka om­rå­den som ska pri­o­ri­te­ras och se­dan tar vi fram mil­jö­mål samt nyc­kel­tal för att föl­ja upp våra målsättningar.

Att upp­fyl­la re­le­van­ta mil­jö­la­gar och and­ra mil­jökrav som ställs på oss är en själv­klar­het både i pro­jek­ten och i vårt in­ter­na arbete.

 


 

Vi är ISO-cer­ti­fi­e­ra­de inom kva­li­tet, mil­jö och ar­bets­mil­jö.

Till­ba­ka till om O.A. To­bi­a­son.