Unik mosaik på Kaserntorget

1956 uppfördes detta tidstypiska bygget på hörnet mellan Kaserntorget och Kungsgatan. Vi fick i uppdrag att renovera fasaden. Det är en unik byggnad med stora fält av lilamelerad mosaik under varje fönster.

7 juni 2019 •

Den lila mo­sa­i­ken ger ett all­de­les sär­skilt ut­se­en­de på fa­sa­den som stic­ker ut bland de and­ra. Just mo­sa­ik var ett nytt och väl­kom­met till­skott bland be­kläd­nads­ma­te­ri­al på 50-ta­let och fas­tig­he­ten på Ka­sern­tor­get 1 är sam­ti­da med ex­em­pel­vis Val­hal­la­ba­det i Göteborg.

Bevarar originalutseende

I vår re­no­ve­ring tog vi bort fa­sa­den hela vägen in till bjälk­la­get. Där la­ga­de vi fa­sa­den och åter­ställ­de den igen. Vi bygg­de ut till rätt nivå och sat­te mo­sa­ik. Den gam­la mo­sa­i­ken er­sat­tes med ny, men ori­gi­nalut­se­en­det bevarades.

Dess­utom såg vi över res­te­ran­de fa­sad som be­står av ski­vor av na­tursten. Ski­vor­na är 4 cm tjoc­ka och be­ro­en­de på skick be­höv­de de la­gas, by­tas el­ler rustas upp.

Anpassar efter flanörer och trafik

Ka­sern­tor­get 1 lig­ger i cen­tra­la Gö­te­borg och är pla­ce­rat på ett sätt som gör att det är både shop­pingsug­na och tu­ris­ter, per­so­ner som ska vec­ko­hand­la el­ler skyn­da till trä­ning som rör sig på ga­tor­na kring fas­tig­he­ten. Det är fla­nö­rer, cy­klis­ter, mo­pe­der och tung tra­fik som pas­se­rar. Det är för­hål­lan­den vi är vana vid. Vi an­pas­sar oss gi­vet­vis ef­ter det­ta och får vårt ar­be­te och le­ve­ran­ser att fly­ta på så smi­digt som möj­ligt för alla inblandade.

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Relaterade projekt