Personal till byggserviceavdelningen

Vi behöver fler duktigt folk till vår byggserviceavdelning! Här är ingen dag den andra riktigt lik, problemlösare och ”multikonstnärer” är därför särskilt välkomna att söka.

4 november 2020 •

När du bör­jar job­ba på O.A. To­bi­a­son blir du del av ett fö­re­tag som tän­ker nytt i bygg­bran­schen. Vi job­bar nära varand­ra och i sam­man­svet­sa­de lag. Du kom­mer se pro­jekt­le­da­re på ställ­ning­ar­na näs­tan var­je dag, och inte säl­lan är led­ning­en ute på tak och fa­sad. Våra hant­ver­ka­re job­bar i par, och till­sam­mans har de fri­het och an­svar att lösa sina upp­gif­ter i sam­råd med arbetsledaren.

Väl­kom­men till en lite an­norlun­da bygg­nads­fir­ma, hos oss finns det ut­rym­me för dig att växa både i skick­lig­het och in i nya rol­ler. Följ med på vår resa och bli en del av vår gemenskap!

Arbetsuppgifter

  • Alla van­li­gen fö­re­kom­man­de upp­gif­ter, som
  • Snic­ke­ri
  • Mur- och putsarbeten

Kvalifikationer

  • Du har re­le­vant erfarenhet
  • Du har kör­kort för bil (minst B)
  • God ser­vice­käns­la och flexibilitet
  • Du pra­tar svenska

Jobba hos oss

Hos oss blir du en del av ett mer än hund­ra­å­rigt fö­re­tag som för­e­nar be­prö­vad bygg­nads­konst med mo­dern tek­nik. Det är so­lid kva­li­tet och hant­verk­s­kär­lek – från bjälk­la­ger hela vägen ut i put­sen. Vi job­bar nära varand­ra och i sam­man­svet­sa­de lag. Våra hant­ver­ka­re job­bar i par. De har an­svar och fri­het att lösa sina ar­bets­upp­gif­ter i sam­råd med arbetsledare.

Sista ansökningsdag

Sök ge­nom att fyl­la i for­mu­lä­ret ne­dan! Vi an­stäl­ler lö­pan­de allt­ef­tersom vi får in ansökningar.

Mer information

Vill du veta mer? David Ståhl svara gärna på dina frågor. Ring eller mejla nu!

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Ansökningsformulär

    Bifoga gärna ditt cv: